Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

Exportă PDF - Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva Tipăreşte pagina - Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva Trimite unui prieten - Concurs de ocupare a doua posturi de executie din cadrul Direcției Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva

publicat de Birou Personal in Vineri , 31 Martie 2017, 10:22

COMUNICAT


Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul „Directiei Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Deva" :
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ghiseu unic";
- un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul „Compartimentului stare civila";

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• Proba scrisă : 3 mai 2017, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;


CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Condiţii specifice de participare la concurs :

Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ghiseu unic":
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani;

Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul „Compartimentului stare civila":
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in studii juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an ;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt:
a) formularul de înscriere
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 31 martie - 19 aprilie 2017 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 

 

BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul „Compartimentului stare civila" al Directiei Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare civilă Deva


1. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
3. Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicăta, MONITORUL OFICIAL nr. 123/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, MONITORUL OFICIAL nr. 790/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Ordonanta nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 84/ 2002, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Ordonanta nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 410/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 576/ 2010, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 339/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie, MONITORUL OFICIAL nr. 246/ 1997
10. Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, MONITORUL OFICIAL nr. 151/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Ordonanta nr. 84/ 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, MONITORUL OFICIAL nr. 544/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
12. Ordonanta nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, MONITORUL OFICIAL nr. 68/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

 


BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul „Compartimentului ghiseu unic" al Directiei Publice Locale de Evidența Persoanelor și Stare civilă Deva


1. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
3. Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicăta, MONITORUL OFICIAL nr. 123/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, MONITORUL OFICIAL nr. 790/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Ordonanta nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 410/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
6. Ordonanta nr. 84/ 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, MONITORUL OFICIAL nr. 544/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Ordonanta nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, MONITORUL OFICIAL nr. 68/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Ordonanta de Urgenta nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 719/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Hotărârea Guvernului nr. 1375/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, MONITORUL OFICIAL nr. 851/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
10. Ordonanta de Urgenta nr. 82/ 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, MONITORUL OFICIAL nr. 838/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare
11. Legea nr. 235/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, MONITORUL OFICIAL nr. 442/ 2013

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj