Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ”

Exportă PDF - Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ” Tipăreşte pagina - Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ” Trimite unui prieten - Concurs de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al “Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva ”

publicat de Birou Personal in Miercuri , 31 Mai 2017, 8:16

 

Vă facem cunoscut că în data de 3 iulie 2017, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul de promovare pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al "Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva " .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 3 iulie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise .

 

  Condiţii de participare la concurs :

   a)  să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

   b)   să fie numiţi într-o funcţie publică din  clasa I ;

   c)  să  aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  d )  să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice sau științe administrative ;

  e)   să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată  ;

Acte necesare :

În conformitate cu art. 143 al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu :

a)  formularul de înscriere ;

b)  copia actului de identitate ;

c)  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

e)  copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ;

f)  cazierul administrativ ;

         Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

        Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din  cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 31 mai - 19 iunie 2016  la „ Serviciul Resurse Umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva .

 

 

BIBLIOGRAFIE

stabilita la concursul de promovare organizat pentru ocuparea postului corespunzător  funcţiei publice de conducere de Director executiv al Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură Deva

 

 

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată

3. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare

4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei În exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - CARTEA I - TITLUL IV privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor În exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

5. LEGEA nr. 53 / 2003 privind Codul muncii, republicată - MONITORUL OFICIAL 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare

6. LEGEA nr. 477 / 2004 privind codul de conduita a personalului contractual din  autoritatile si institutiile publice - Monitorul Oficial 1105 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

7. LEGEA nr. 18 / 1991, a fondului funciar,  republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 1 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare

8. LEGEA nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 -  MONITORUL OFICIAL nr. 8 / 2000, cu modificarile si completarile ulterioare

9. LEGEA nr. 247 / 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - MONITORUL OFICIAL nr. 653 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare

10. LEGEA nr. 165 / 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România - MONITORUL OFICIAL nr. 278 / 2013, cu modificarile si completarile ulterioare

11. LEGEA nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare

12. LEGEA nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică - MONITORUL OFICIAL nr. 448 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare

13. LEGEA nr. 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată , MONITORUL OFICIAL nr. 182 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică - MONITORUL OFICIAL nr. 569 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare

15. LEGEA nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 390 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

16. LEGEA nr. 82 / 1991 a contabilităţii, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare

17. LEGEA nr. 44 / 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 783 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare

18. LEGEA nr. 287 / 2009 privind Codul civil, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 505 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare

19. LEGEA nr. 134 / 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 247 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj