Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Exportă PDF - Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Tipăreşte pagina - Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Trimite unui prieten - Concurs organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

publicat de AdministrAtor in Luni , 9 Martie 2020, 15:33

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 30 martie 2020, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II în cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

-   studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științe economice;

-   vechime în munca - minim 2 ani;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 09.03.2020 -20.03.2020 (inclusiv) orele 10,00 - 13,00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr.4.

Calendarul desfăşurării concursului:

a. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în maxim doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Directiei, precum şi pe pagina de internet a Primariei Deva (www.primariadeva.ro - PRIMĂRIA - CARIERĂ), în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a,.

b.Proba scrisă/practică se va desfăşura în data de 30 martie 2020, ora 10,00;

Comunicarea rezultatelor probei scrise/practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Directiei, precum şi pe pagina de internet a Primariei Deva (www.primariadeva.ro - PRIMĂRIA - CARIERĂ), în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise/practice.

c. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice şi va consta în:

-  întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisa/practica.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa/practică sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Directiei, precum şi pe pagina de internet a Primariei Deva (www.primariadeva.ro - PRIMĂRIA - CARIERĂ), imediat după soluţionarea contestaţiilor.

d.    Rezultatele finale se afişează la sediul Directiei, precum şi pe pagina de internet a Primariei Deva (www.primariadeva.ro - PRIMĂRIA - CARIERĂ), în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 Compartimentul resurse umane.

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                        SEF SERVICIU R.U.A.S.A.,                                

 IVAN ELENA MARIA                                                              BODREAN CRISTINA           

COMP. RESURSE UMANE

POENAR RAMONA

  BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant în regim contractual de inspector de specialitate gradul II in cadrul Biroului fond locativ al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva

 1. Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea I - Dispoziţii generale, Titlul I- Dispoziţii generale, Titlul II- Definiţii generale aplicabile administaţiei publice, Titlul III - Principiile generale aplicabile administraţiei publice, Partea a III-a -Administaţia publică locală, Titlul I - Dispoziţii generale, Titlul V - Autorităţile publice locale, Capitolul I- Dispoziţii generale, Capitolul III - Consiliul local, Secţiunea a 3-a - Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local, Capitolul IV -Primarul, Secţiunea a 2-a - Rolul şi atribuţiile primarului, Capitolul VIII - Actele autorităţilor publice locale - Partea a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publica  a  statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, Titlul I - Exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, Capitolul I - Dispozitii generale -Monitor Oficial nr.555 /2019;

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial nr. 663/2001;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial nr. 84/2002;

4. Legea nr.114/1996, Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare -Monitorul Oficial nr. 254/1996;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 690/2000;

6. Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 740/2011;

7. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privin înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 626/2001;

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial nr. 148/1999;

9. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare - Monitorul Oficial nr. 905/2011

* se vor studia versiunile actualizate ale actelor normative anterior mentionate

DIRECTOR EXECUTIV,                                                      SEF SERVICIU R.U.A.S.A.,      

 IVAN ELENA MARIA                                                              BODREAN CRISTINA           

COMP. RESURSE UMANE

POENAR RAMONA

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.