Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Exportă PDF - Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Tipăreşte pagina - Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Trimite unui prieten - Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

publicat de AdministrAtor in Joi , 25 Aprilie 2019, 11:10

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 23 mai 2019, ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante în regim contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Local al Municipiului Deva, după cum urmează:

 • 1 post de execuție în regim contractual de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Compartimentului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ;

 • 1 post de executie in regim contractual de asistent social debutant în cadrul Centrului de zi Clubul seniorilor al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale;

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Pentru postul vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. II:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științe economice;

 • vechime în munca - minim 5 ani;

Pentru postul vacant în regim contractual de asistent social debutant:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Asistență Socială;

 • să fie înregistrat la Colegiul Național al Asistenților Sociali;

 • fără condiții specifice de vechime.

Actele necesare pentru participarea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 25.04.2019 - 14.05.2019 (inclusiv) orele 10,00 - 13,00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr.4.

Calendarul desfăşurării concursului:

a.Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioada 15 - 16 mai 2019;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv data de 17 mai 2019.

b.Proba scrisă/practică se va desfăşura în data de 23 mai 2019, ora 10,00;

Comunicarea rezultatelor probei scrise/practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise/practice, respectiv data de 24 mai 2019.

c.Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise/practice şi va consta în:

 • întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisa/practica.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa/practică sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

d.Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 Compartimentul resurse umane.

DIRECTOR EXECUTIV,                                SEF SERVICIU R.U.A.S.A.,

IVAN ELENA MARIA                                     BODREAN CRISTINA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

POENAR RAMONA CRISTINA

Atribuțiile postului de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Compartimentului administrarea și exploatarea locuințelor al Serviciului administrare fond locativ din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Deva

 • Răspunde de problemele administrative si de exploatare aparute la blocurile de locuinte sociale, la blocurile ANL si la imobilele situate in Deva, str.1 Mai, nr.27(fost camin Rempes), str.Haraului, bloc 1 (fost cămin Minier), str. Hărăului nr.40, str. N. Grigorescu nr.45B, şi ia măsuri pentru aducerea în stare de funcţionare normală a acestora;

 • Verifică în teren situaţia reală a problemelor menţionate în sesizările primite de la chiriaşi/persoane fizice, întocmește note de constatare şi propune soluţii de remediere a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • Ţine evidenţa la zi a chiriaşilor, precum şi a persoanelor care locuiesc fără forme legale în imobilele aflate în administrarea Directiei de asistenta sociala si întocmește procese-verbale de constatare pe care le înaintează șefului ierarhic superior, cu propuneri de soluționare, în vederea luării măsurilor legale care se impun;

 • Verifică în teren situația locuințelor închiriate aflate în administrarea Directiei, depistează locuinţele libere sau nefolosite, în vederea atribuirii acestora pentru reînchiriere, precum şi locuinţele ocupate abuziv, în vederea întocmirii formelor de evacuare;

 • Efectuează demersurile necesare în vederea evacuării persoanelor care locuiesc fără forme legale în imobilele aflate în administrarea Directiei de asistenta sociala;

 • Participă la evacuarea chiriaşilor datornici din locuinţe, precum și la evacuarea persoanelor care ocupă abuziv locuințele, efectuate de catre executorul judecătoresc în baza sentinţelor definitive şi irevocabile emise de instanţele de judecată;

 • Preia de la vechiul chiriaş, cu proces-verbal de predare-primire încheiat la faţa locului, spaţiul locativ care l-a avut închiriat, şi predă noului chiriaş, cu proces-verbal de predare-primire, spaţiul locativ pe care îl închiriază;

 • Verifică în mod periodic şi ori de câte ori este necesar, starea tehnică a imobilelor aflate în administrarea Directiei de asistenta sociala şi consemnează în scris cele constatate, făcând propuneri concrete de remediere a defecțiunitlor constatate;

 • Întocmeşte referatele în vederea efectuării reparaţiilor necesare la imobilele aflate în administrarea Directiei și face parte din comisiile de recepție a lucrărilor executate;

 • Participă la recepțiile lucrărilor care se execută la imobilelor aflate în administrarea Directiei de asistenta socială;

 • Ține legătura cu furnizorii de utilități privitor la problemele care apar la imobilele aflate în administrarea Directiei de asistenta sociala;

 • Participă lunar la citirea contoarelor de apă aferente imobilelor aflate in administarea Direcției de Asistență Socială Deva, precum și la citirea apometrelor individuale din locuințele sociale, și întocmește procesul-verbal cu indecșii înregistrați lunar de aparate;

 • Face parte din comisiile numite prin deciziile directorului executiv al directiei, dispozitiile primarului sau hotararile Consiliului local si duce la indeplinire atributiile prevazute in actele respective;

 • Raportează șefului ierarhic superior orice problemă pe care o întâmpină în activitatea zilnică și face propuneri concrete de rezolvare a acesteia;

 • Soluționează corespondența repartizată;

 • Pune în aplicare prevederile din Hotărârile Consiliului Local Deva și din dispozițiile Primarului, îndeosebi cele care privesc activitatea de fond locativ;

 • Pune în aplicare prevederile legale privitoare la activitatea prevazuta în fișa postului;

 • Respecta prevederile ROF, ROI, Codului de conduita si a Codului etic stabilite pentru personalul din cadrul directiei;

 • Aplica si respecta cerintele documentatiei sistemului de control managerial intern aplicabile propriei activitati;

 • Implementeaza, mentine si imbunataeste in propria sa activitate cerintele documentatiei sistemul de control managerial intern.

 • Respectarea prevederilor, a normelor interne si a procedurilor de lucru aferente postului;

 • Păstreza secretul de stat şi cel de serviciu , dacă prin natura atribuţiilor are asemenea informaţii;

 • Pastreza confidentialitatea datelor cu caracter personal la care are acces;

 • Respecta normele de securiate si sanatate in munca conform legislatiei in vigoare si a normelor specifice pentru prelucrarea automata a datelor;

 • Respecta normele specifice pentru situatii de urgenta si P.S.I;

 • Raspunde in termen la corespondenta care ii este repartizata;

 • Raspunde de arhivarea documentelor specifice obiectului de activitate;

 • Raspunde de respectarea termenelor, fundamentarea si calitatea tuturor lucrarilor efectuate;

 • Raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate institutiei din vina sa;

 • Indeplineste și alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliu local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori, indeosebi cele ce vizeaza activitatea Directiei de asistenta sociala si raspunde de modul de indeplinire a acestora;

 • Fisa postului se completeaza si cu indatoririle prevazute de Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Codului de conduita.

 • Conduce autoturisme care sunt in dotarea directiei, respectand prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice,in trafic intern de personae;

 • Pastreaza certificatul de inmatriculare, precum si actele masinii in conditii coresunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;

 • Respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la conducatorul institutiei;

 • Se comporta civilizat in relatiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;

 • Atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehiculului, inclusiv anvelopele;

 • Nu pleaca in cursa daca constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

 • Intocmeste foile de parcurs pentru autoturismele din dotarea serviciului;

 • La sosirea din cursa preda sefului Foaia de Parcurs completata corespunzator;

 • Raspunde de integritatea autovehiculului si intretinerea autovehiculului pe care il are in primire.

Atribuțiile postului de asistent social debutant în cadrul Centrului de zi Clubul seniorilor al Biroului responsabil de domeniul serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

 • Pune in practica cunostintele, normele si valorile asistentei sociale pentru a interveni si acorda asistenta beneficiarilor serviciului Centrul de zi „Clubul Seniorilor" la cererea acestora sau ori de cate ori situatia o impune;

 • Participa activ la elaborarea si aplicarea politicilor sociale in domeniu, strategiilor si planurilor de actiune , promovand bunastarea sociala;

 • Respecta metodologia in domeniul asistentei sociale, a normelor si valorii etice profesionale;

 • Pastreaza confidentialitatea situatiilor, documentelor si informatiilor pe care le detine in scop profesional;

 • In functie de situatia particulara a fiecarui beneficiar,evaluarea acestuia, are la baza evaluarile realizate de structurile cu atributii in evaluare complexa, prevazute de lege si/sau orice alte documente emise de serviciile piblice de asistenta sociala, precum si de alte institutii/servicii publice( cabinete medicale, unitati de invatamant, agentii de ocupare , penitenciare, institutii/servicii de ordine publica, structuri specializate in combaterea traficului de persoane, in combaterea traficului de droguri,etc)

 • Efectueaza evaluarea nevoilor beneficiarilor/situatiei de dificultate in care se afla;

 • Asigura primirea beneficiarilor in centru, intocmeste dosarele acestora;

 • Asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a Regulamentului de organizare si functionare al serviciului centrului de zi „Clubul Seniorilor";

 • Informeaza beneficiarii/reprezentantii legali/conventionali cu privire la Regulamentul de organizare si functionare al serviciului, precum si asupra drepturilor si obligatiilor beneficiarului;

 • Sprijina beneficiarii in eforturile de a-si identifica si clarifica scopurile in vederea alegerii celei mai bune optiuni;

 • Propune directorului Directiei de Asistenta Sociala Deva emiterea dispozitiei de admitere a beneficiarului in centru;

 • Completeaza contractul de furnizare de servicii sociale pentru fiecare beneficiar si i-l inainteaza acestuia pentru a-l semna;

 • Elaboreaza fisa de evaluare/reevaluare a beneficiarului;

 • Reeavalueaza nevoile beneficiarului/ situatiei de dificultate in care se afla o data la 3 luni, precum si atunci cand situatia o impune, respectiv daca apar modificari semnificative ale statusului functional fizic si/sau psihic al beneficiarului si/sau a situatiei socio-economice a acestuia;

 • Consiliaza beneficiarii in ceea ce priveste acordarea beneficiilor sociale si serviciilor sociale la nivel local;

 • Aduce la cunostinta beneficiarului planul de interventie;

 • Intocmeste rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata;

 • Informeaza beneficiarii serviciilor de asistenta sociala cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul tehnicii de calcul si de comunicare moderne, solicitand acordul scris al acestora pentru orice inregistrare audio sau video, precum si pentru prezenta unei terte persoane, in calitate de observator sau supervizor;

 • Asigura si utilizeaza servicii si tehnici specializate de interventie pentru solutionarea problemelor aparute conform legii;

 • Participa activ la munca in echipa in vedera solutionarii cazurilor sau problemelor care apar;

 • Semnaleaza orice eveniment deosebit petrecut in timpul serviciului;

 • Informeaza beneficiarii serviciilor de asistenta sociala cu privire la limitele si riscurile furnizarii de servicii prin intermediul tehnicii de calcul si de comunicare moderne,, solicitand acordul scris al acestora pentru orice inregistrare audio sau video , precum si pentru prezenta unei terte persoane, in calitate de observator sau supervizor;

 • Asigura si utilizeaza servicii si tehnici specializate de interventie pentru solutionarea problemelor aparute, potrivit legii;

 • Realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • Raporteaza sefului ierarhic orice problema pe care o intampina in activitatea zilnica si face propuneri concrete pentru rezolvarea acesteia;

 • Asigura pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor cuprinse in documentele utilizate;

 • Respecta prevederile ROF, ROI, Codului de etica si conduita stabilite pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deva;

 • Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, pentru indeplinirea atributiilor;

 • Aplica si respecta cerintele documentatiei sistemului de control managerial intern aplicabile prorpiei activitati;

 • Raspunde in termen la corespondenta care ii este repartizata;

 • Face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea cresterii calitatii serviciului si respectarii legislatiei;

 • Respecta prevederile, normele interne si procedurile de lucru aferente postului;

 • Respecta normele SSM si cele pentru situatii de urgenta PSI conform instructajelor;

 • Raspunde de arhivarea documentelor specifice obiectului de activitate;

 • Raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate institutiei din vina sa;

 • Indeplineste orice alte sarcini date de conducerea institutiei in vedera derularii in conditii optime a activitatii;

 • Actioneaza pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung prevazute in strategia Directieie de asistenta sociala, potrivit atributiilor ce-i revin, dupa adoptarea si aprobarea acesteia si raspunde de obtinerea rezultatelor dorite;

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice