Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

Exportă PDF - Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala  si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Tipăreşte pagina - Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala  si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva Trimite unui prieten - Concurs organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala  si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 6 Septembrie 2017, 9:52

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 28 septembrie 2017, ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se va desfășura proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA din cadrul Compartimentului Asistenta Speciala si Protectia Copilului al Serviciului Asistenta Sociala si al unui post vacant in regim contractual de asistent social debutant din cadrul Servicii de Ingrijiri Personale la Domiciliu pentru Persoane Varstnice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Pentru postul vacant in regim contractual de inspector de specialitate, gr. IA:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Psihologie;

- vechime în specialitatea studiilor necesare minim 4 ani;

Pentru postul vacant in regim contractual de asistent social debutant:

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Asistenta Sociala;
- conditii specifice: sa fie inregistrat la Colegiul National al Asistentilor Sociali;
- fara conditii specifice de vechime.

Actele necesare pentru participarea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 06.09.2017 - 19.09.2017 (inclusiv), orele 10,00 - 13,00 la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I.L. Caragiale, nr.4.

Calendarul desfăşurării concursului:

a. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioada 20-21 septembrie 2017;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv în data de 22 septembrie 2017.

b. Proba scrisă/practică se va desfăşura în data de 28 septembrie 2017, ora 10,00;

Comunicarea rezultatelor probei scrise/practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice, respectiv în data de 29 septembrie 2017.

c. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice şi va consta în:

- întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba practică.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

d. Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 Compartimentul resurse umane.

 

DIRECTOR EXECUTIV,            ŞEF SERVICIU R.U.A.,

IVAN ELENA MARIA               BODREAN CRISTINA

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

MURAR PAULA

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj