Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

publicat de AdministrAtor in Joi , 3 August 2017, 8:47

COMUNICAT nr.1827/03.08.2017

Vă facem cunoscut că în data de 28.08.2017, la sediul Serviciului Public Administrare Cetate Deva se va organiza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual, apartinand Serviciului Public Administrare Cetate Deva

Proba scrisã va avea loc in data de 28.08.2017- ora 10,00

Interviul va avea loc in data de 30.08.2017- ora 10,00

Conditii de participare la concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  • Condiții specifice : Pentru postul de Sef Serviciu( 1 post)

din cadrul Serviciului Promovare Imagine Cetate și Telecabină

1.Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă

2.Diploma master in Administratie Publica

3.Vechime in functii de conducere-minim 5 ani

4.Vechime în funcții ce necesita studii superioare minim 10 ani

Bibliografie pentru postul de conducere - Sef Serviciu( 1 post vacant)din cadrul Serviciului Promovare Imagine Cetate și Telecabină

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățiile și instituțiile publice

2.Legea 53/2003- Codul muncii,republicata
3.Legea 215 / 2001 a administrației publice locale
4.Hotarare nr 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
5.Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
6.Ordonanță de Urgență 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
7.Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă
8.HOTĂRÂRE nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006
9.Ordinul nr.1404/27.07.2017,pentru aprobarea prescriptiilor tehnice pentru R2-2010-Ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfuri cu comanda interioara

  • Condiții specifice : Pentru postul de - referent tr.IA ( 1 post

vacant) din cadrul Biroului Resurse Umane , Administrativ

1.Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

2.Vechime în munca minim 7 ani

3.Certificat inspector resurse umane

Bibliografie pentru postul de referent tr.IA (1 post vacante) din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

1.Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtiile și instutiile publice
2.ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitãtii de soluționare a petițiilor
3.Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată
4.Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii , republicată
5.Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă
6.HOTĂRÂRE nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006
7.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare
8.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor se face la sediul situat in Deva,Piata Unirii,nr.16 in perioada 03-18 August 2017(luni-vineri),orele 10.00-13.00.

 

Director,

Suciu Alin Daniel

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj