Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat

publicat de AdministrAtor in Joi , 11 Aprilie 2019, 12:22

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 14 mai 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante in regim contractual de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Skate Park, 1 post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive si de Agrement al Serviciului Baze Sportive si de Agrement, 1 post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 1 si 1 post vacant in regim contractual de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3.

Concursul se va desfăşura astfel:

Pentru posturile vacante de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand:

Proba practica: in data de 14.05.2019, ora 8,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei practice.

Pentru postul vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Skate Park:

Proba scrisa: in data de 14.05.2019, ora 10,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Pentru postul vacant de muncitor calificat din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive si de Agrement:

Proba practica: in data de 14.05.2019, ora 9,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei practice.

Pentru postul vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 1:

Proba scrisa: in data de 14.05.2019, ora 13,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei scrise

Pentru postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3:

Proba practica: in data de 14.05.2019, ora 12,00

Interviul se va sustine in maxim 4 zile de la data sustinerii probei practice.

Conditii de participare la concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale, persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

Pentru posturile vacante de ingrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Aqualand:

- Minim studii generale

- Vechime in munca, necesara ocuparii postului- minim 5 ani

Pentru postul vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Skate Park:

- Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- Curs in administratia publica, dovedit cu diploma/atestat/certificat

- Fara vechime in specialitatea studiilor absolvite

Pentru postul vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 1:

- Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata , absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

- Vechime in specialitatea studiilor: minim 6 ani

Pentru postul vacant de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Administrare Baze Sportive si de Agrement:

- Studii generale

- Calificare in domeniul tehnic, dovedit cu diploma/certificat/atestat

- Vechime in munca, necesara ocuparii postului- minim 5 ani

Pentru postul vacant de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 3:

- Minim studii generale

- Vechime in munca, necesara ocuparii postului- nu se cere

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie

Pentru ocuparea posturilor vacante de Inspector de Specialitate debutant din cadrul Compartimentului Skate Park si Inspector de Specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi - zona 1:

1. Legea nr. 53/2003, republicata- Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului

contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 11.04.2019-24.04.2019,  la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva.

Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire 

Municipală Deva, str.Axente Sever nr.40, persoana de contact: Mititelu Andreea, tel/fax:0254233588, mail:spigm_deva@yahoo.com.

Director                                        Sef Serviciu Buget, Contabilitate, RU, Arhiva

Faur Irinel- Ioan                                              Virdea Laura

Compartiment Resurse Umane, Salarizare

Inspector de Specialitate gr. IA

Mititelu Andreea

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice