Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul “Biroului paza bunurilor” al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor”

publicat de AdministratOr in Luni , 7 Noiembrie 2016, 10:41

COMUNICAT

 

Vă facem cunoscut că în data de 29 noiembrie 2016, la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, din str. Mihai Viteazu nr. 12, se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 6 posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de paznic şi referent din cadrul "Biroului paza bunurilor" al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor", respectiv:
- 2 posturi de paznic
- 3 posturi de referent treapta II
- 1 post de referent debutant.
Proba scrisă va avea loc în data de 29 noiembrie 2016 - ora 10,00.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale persoana
care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice :

a) pentru posturile de paznic:

- studii generale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - minim 6 luni;
- absolvent al cursului de calificare de bază „agent de securitate", cu ATESTAT pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate.

b) pentru posturile de referent treapta II:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - minim 6 luni;
- absolvent al cursului de calificare de bază „agent de securitate", cu ATESTAT pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate.
c) pentru postul de referent debutant:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- absolvent al cursului de calificare de bază „agent de securitate", cu ATESTAT
pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate.

Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotarârea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
În completarea actelor enumerate mai sus, candidaţii vor depune la dosar şi un aviz psihologic .
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Cererea de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.
Depunerea dosarelor se face la « Biroul resurse umane, contabilitate» al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, în perioada 7 noiembrie 2016 - 18 noiembrie 2016.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare a concursului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiei pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 262 260.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj