Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ – Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ – Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ – Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ – Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva

publicat de AdministraTor in Marti , 20 Iunie 2017, 13:51

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că în data de 12 iulie 2017, la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a doua posturi vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale de executie: un post de Referent Tr. I si un post de Referent Tr. IA in cadrul Compartimentului Administrativ - Birou Buget al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva
Proba scrisã va avea loc in data de 12 iulie 2017- ora 10,00
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii de participare la concurs:

Pentru postul de Referent Tr. I, din cadrul Compartimentului Administrativ - Birou Buget Contabilitate al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva:
• studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat

Pentru postul de Referent Tr. IA din cadrul Compartimentului Administrativ - Birou Buget Contabilitate al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva:
• studii medii absolvite cu diplomă de Bacalaureat
• vechime in munca: minim 15 ani

Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor se face la Compartimentul „Contabilitate, Resurse Umane" al Serviciului Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, serviciu cu personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva în perioada 21 iunie - 04 iulie 2017.

Calendarul desfăşurării concursului:

a) Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioada 5 - 6 iulie 2017.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv în data de 7 iulie 2017.
b) Proba scrisa se va desfăşura în data de 12 iulie 2017, ora 10.00;
Comunicarea rezultatelor probei scrise se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise respectiv în data de 13 iulie 2017.
c) Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi va consta în:
- întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;
Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisa.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
d) Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/217893, fax 254/217899.

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj