Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea a unui post  vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea a unui post  vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea a unui post  vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol

publicat de AdministrAtor in Marti , 18 Iunie 2019, 9:11

COMUNICAT

Nr. 6565/14.06.2019

Vă facem cunoscut că în data de 15 iulie 2019, la Complexul Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Intretinere Zone Verzi- Zona 5, un post vacant in regim contractual de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace Auto si un post vacant in regim contractual de muncitor calificat tr IG din cadrul Biroului Productie si Intretinere Material Dendro- Floricol

Concursul se va desfăşura astfel:

Pentru postul vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- Zona 5:

Proba scrisa: în data de 15.07.2019, ora 10,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrise

Pentru postul vacant de sofer din cadrul Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și Mijloace Auto:

Proba scrisa: în data de 15.07.2019, ora 13,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei scrise

Pentru postul vacant în regim contractual de muncitor calificat din cadrul Biroului Producție și Întreținere Mobilier Urban:

Proba practica: în data de 15.07.2019, ora 14,00

Interviul se va susține în maxim 4 zile de la data susținerii probei practice

Conditii de participare la concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale, persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii specifice:

 Pentru postul vacant de inspector de specialitate gr IA din cadrul Serviciului Întreținere Zone Verzi- Zona 5:

- Studii  universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata , absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- Vechime in specialitatea studiilor - minim 4 ani

- Vechime în administrația publică- minim 6 luni

Pentru postul vacant de șofer din cadrul Serviciului Administrare Fântâni, Parcuri și Mijloace Auto:

  • Nivelul studiilor: minim studii generale

  • Permis de conducere categoria B și Tr.

  • Vechime în muncă: minim 10 ani

 Pentru postul vacant în regim contractual de muncitor calificat din cadrul Biroului Producție și Întreținere Material Dendro- Floricol

  • Nivelul Studiilor: minim studii generale

  • Calificare în domeniul: horticultura sau agricol

  • Vechime în muncă: minim 1 an

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs in perioada 18.06.2019-01.07.2019,  la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva.

Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire 

Municipală Deva, str.Axente Sever nr.40, persoana de contact: Mititelu Andreea, tel/fax:0254233588, mail:spigm_deva@yahoo.com.

Director                                                                    Sef Serviciu Buget, Contabilitate, RU, Arhiva

Faur Irinel- Ioan                                                                              Virdea Laura

Compartiment Resurse Umane, Salarizare

Inspector de Specialitate gr. IA

Mititelu Andreea

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari