Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale - 11 decembrie 2018 proba scrisa

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale - 11 decembrie 2018 proba scrisa Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale - 11 decembrie 2018 proba scrisa Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale - 11 decembrie 2018 proba scrisa

publicat de Birou Personal in Vineri , 9 Noiembrie 2018, 8:21

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcţiei impozite și taxe locale.

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 11.12.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;


Condiţii specifice de participare la concurs :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani ;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 09 - 28 noiembrie 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Păcurariu Bianca, Consilier - Serviciu Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției impozite și taxe locale

 

1. Constituția României, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;
2. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
4. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA NR. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare;
6. HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;
7. LEGEA NR. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;
8. ORDONANŢA nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 410 / 2001, cu modificările și completările ulterioare;


Atributiile postului:
1. Constata si stabileste impozitele si taxele locale de toate tipurile, datorate de persoane fizice care detin in proprietate bunuri impozabile;
2. Intocmeste referate de scadere, debitare, restituire si compensare pe care le semneaza si le preda spre aprobare sefilor ierarhici,dupa care le transmite serviciul contabilitate si/sau operatorilor de rol, obtinand semnatura de operare a acestora;
3.Actele mentionate mai sus se intocmesc in termen de 10 zile de la data cand exista o solicitare in acest sens;
4. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili respectand legislatia in vigoare in acest sens;
5. Preda contribuabililor sau registraturii documentele de impunere si/sau diferite adrese privind impozitele si taxele locale, urmarind semnaturile de primire sau de expediere a documentelor respective;
6.Inregistreaza, gestioneaza si pastreaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil;
7.Verifica periodic persoanele fizice aflate in evidentele fiscale, detinatoare de bunuri impozabile;
8.Verifica realitatea declaratiilor de impunere, a modificarilor intervenite, inregistrand dupa caz, diferentele fata de impunerile initiale;
9.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative contribuabililor care incalca legislatia si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;
10.Urmareste operarea la zi a modificarilor survenite pe parcursul anului fiscal;
11.Analizeaza si cerceteaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor si face propuneri pentru solutionarea acestora, in cadrul reglementarilor legale;
12.Face propuneri la cererile privind: acordarea de amanare,esalonare,reduceri,scutiri de impozite sit axe, majorari de intarziere, si restituiri pentru sumele achitate in plus;


13.Verifica si face propuneri despre modul de solutionare a obiectiunilor si sesizarilor facute de contribuabili pe linia taxelor si impozitelor;
14.Asigura inmanarea la timp a declaratiilor de impunere;
15.Raporteaza la termenele stabilite in cadrul perioadei de impunere debitele constatate;
16. Asigura programul de lucru cu publicul (schimbul 2) conform graficului lunar.

17.Rezolvă corespondenţa repartizată pentru compartiment.
18.Tine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor depuse de contribuabuli la compartiment şi urmăreşte
rezolvarea corectă şi la timp a acestora.
19.Intocmeste raspunsurile la cererile executorilor judecatoresti si a altor institutii privind patrimoniul persoanelor fizice.
20.Raspunde la solicitarile instantei in ceea ce priveste bunurile mobile si imobile ale persoanelor fizice.
21.Asigura pastrarea secretului profesional si confidentialitatea datelor pe care le detine.
22. Duce la indeplinire Hotararile Consiliului Local in sensul impozitelor si taxelor locale;
23. Efectueaza alte controale dispuse de Primarul Municipiului Deva in ceea ce priveste modul de utilizare a fondurilor publice alocate de la bugetul local, precum si modul de colectare si utilizare a fondurilor proprii realizate de institutiile publice si institutiile finantate de la bugetul local;
24. In ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca indeplineste urmatoarele atributii :
- să-şi însuşească şi să respecte prevederile legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
- să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare si sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a acestora;
-sa aduca la cunostinta conducerii serviciului orice defectiune sau alta situatie care constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului orice defecţiune sau altă situaţie suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului în cel mai scurt posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
-sa coopereze cu conducerea serviciului si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea serviciului în vederea realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor;
- să utilizeze echipamentele tehnice potrivit instrucţiunilor date de conducerea serviciului pe linie de prevenire şi stingerea incendiilor;
-sa acorde ajutor atat cat este rational posibil oricarui coleg aflat intr-o situatie de urgenta
25. Indeplineste orice alte atributii repartizate de directorul executiv.
26. Preia atributiile unui consilier din cadrul compartimentului pe perioada absentei acestuia, in functie de necesitate si/sau la solicitarea sefului ierarhic superior.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice