Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva - 14 octombrie 2019 proba scrisa

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva - 14 octombrie 2019 proba scrisa Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva - 14 octombrie 2019 proba scrisa Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva - 14 octombrie 2019 proba scrisa

publicat de Birou Personal in Joi , 12 Septembrie 2019, 12:34

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020 din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 14.10.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

CondiŢii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești - domeniul inginerie civilă ;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani .

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 septembrie - 01 octombrie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                        Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                        telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                        e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


BIBLIOGRAFIA

stabilită pentru concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de

Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Serviciului investitii, reparatii publice al Direcţiei Deva 2020

 

1.      Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2.      Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 933/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

3.      Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea constructiei, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 765/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

4.      Hotararea nr. 273/ 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - MONITORUL OFICIAL nr. 193/ 1994, cu modificarile si completarile ulterioare

5.      Hotararea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1061/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

6.      Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 390/ 20169, cu modificarile si completarile ulterioare

7.      Hotararea nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 423/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare


ATRIBUTIILE POSTULUI:

1.- participa la intocmirea bugetului local, a listei de investitii si la rectificarea acestora ;

2.- elaboreaza note de fundamentare, teme de proiectare, caiete de sarcini, referate de necesitate privind demararea si implementarea obiectivelor de investitii,reparatii publice conform legislatiei in vigoare;

3.- intocmeste rapoarte de specialitate si proiecte de hotarari in vederea aprobrii de catre Consiliul Local al municipiului Deva, a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii  noi ;

4.- participa in comisiile de licitatii pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, servicii si lucrari ;

5.- verifică si urmareste realizarea proiectarii documentatiilor tehnico-economice pentru toate fazele de proiectare, acceptandu-se la plata numai daca corespund conditiilor tehnice, de calitate si daca se incadreaza in stas-uri, norme si legislatie;

6.- asigura si raspunde de organizarea procedurilor legale si participa in comisiile de receptie a documentatiilor tehnico-economice elaborate pentru obiectivele de investitii;

7.- asigura secretariatul si punerea la dispozitia comisiei de receptie a documentatiilor de proiectare, in vederea verificarii si receptionarii acestora , daca corespund in intregime cu prevederile legislatiei in vigoare, temea de proiectare, realitatea de pe teren, normative, stasuri, reglementari etc.;

8.- monitorizarea lucrarilor de proiectare : denumirea lucrarilor, faza de proiectare, asigurarea obtinerii avizelor/ acordurilor, contract, valoare acte aditionale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plati, alte evenimente ale proiectarii;

9.- asigurarea obtinerii, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obtinerea certificatelor de urbanism/ autorizatiilor de construire prin depunerea documentatiilor necesare obtineri acestora.

10.- intocmirea de adrese de inaintare, referate pentru plata taxelor privind diferite avize solicitate in certificatele de urbanism;

11.- elaborarea rapoartelor de specialitate, proiectelor de HCL, notelor de fundamentare aferente obiectivelor de investitii propuse a se realiza prin bugetul de lucrari , pentru aprobarea, (avizarea) acestora in sedintele Consiliului Local al municipiului;

12.- asigurarea verificarii de catre verificator atestat a documentatiilor tehnico-economice, daca este nevoie;

13.- predarea documentatiei pentru licitare in vederea contractarii executiei lucrarilor, intocmirea referatelor de necesitate in vederea demarariii procedurilor de achizitie, punerea la dispozitia Serviciului de Achizitii a documentatiei necesare in format scris si electronic, pentru postarea lor pe SEAP.

14.- participa la predarea amplasamentuluicatre constructor, impreuna cu detinatorii de retele, care au eliberat avize apa-canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze naturale;


15.- respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;

16.- urmareste si manageriaza derularea contractelor de furnizare de produse, servicii si lucrari cu respectarea clauzelor contractuale prevazute in acestea, pana la terminarea contractului - receptia finala;

17.- participa in comisii privind reglementarea circulatiei rutiere impreuna cu alte persoane din institutii abilitate            

18.- verifică rapoartele/situaţiile de lucrări întocmite, le semnează garatand corectitudinea acestora şi propune acceptarea lor spre decontare prin Bun de plata a facturilor platilor aferente contractelor respective;

19.- pregăteşte şi asigură efectuarea recepţiilor lucrărilor, serviciilor si bunurilor achizitionate care i-au fost repartizate, conform legislatiei în vigoare;

20.- prezinta comisiei de receptie situatia lucrarilor executate, documentele de calitate aferente, raspunzand la toate intrebarile acestora privind derularea  investitiei;

21.- verifica documentele de calitate aferente lucrarilor de investitii, conform legislatiei in vigoare, caiete de sarcini etc.

22.- urmareste si verifica intocmirea si completarea cartii tehnice a constructiei pana la receptia finala.

23.- participa in comisiile de receptie a lucrarilor, serviciilor si bunurilor achizitionate;

24.- prezintă, la solicitare, rapoarte cu privire la activitatea pe care o desfăşurată în cadrul compartimentului;

25.- asigura verificarea sesizarilor repartizate, redacteaza si trasmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de solutionarea, in termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informatii publice, adreselor si petitiilor repartizate si raspunde potrivit prevederilor legale in cazul nerespectarii termenelor de raspun prevazute in legislatia specifica.

26.- răspunde de corectitudinea documentelor sau documentaţiilor întocmite, a răspunsurilor la sesizările   cetăţenilor şi a agenţilor economici sau a altor categorii de instituţii, care îi sunt transmise;

27.- colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea Programelor anuale de achizitii publice.

28.- emite pentru lucrările edilitare, racordările la reţelele de energie electrică, telefonie, gaze, etc. care se executa pe teritoriul municipiului Deva un aviz de principiu;

29.- elaborează propuneri pentru lucrarile de dotare si mobilare a domeniului public la parcari publice autorizate, artere de circulatie si intersectii de artere de circulatie, de asemenea urmareste conservarea acestor dotari, conform celor stabilite prin documentele de urbanism si amenajarea teritoriului elaborate si avizate;


30.- răspunde de numerele de înregistrare trecute pe toate actele, întocmite si semnate, specifice activităţii compartimentului. Numerele de înregistrare de pe documentele emise vor fi aceleaşi cu numerele care au fost alocate la înregistrarea documentelor de catre Compartimentul Centru de Informare al Cetăţenilor din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului municipiului Deva.

31.- indeplineste atributii privind administrarea si gestionarea creantelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si faptul ca prin activitatea sa sustine si contribuie la colectarea de venituri la bugetul local,;

32.- respecta programul de lucru stabilit;

33.- respecta codul de conduita al functionarilor publici și statutul acestora conform legislatiei în vigoare;

34.- păstrează liniștea și decenta la locul de munca;

35.- asigura arhivarea documentelor pe care le intocmeste si instrumenteaza, atât fizic cât și electronic;

36.- urmărește și verifica poșta electronica de servciu, raspunzand solicitarilor trasmise pe aceasta cale ;

37.- comunicarea electronica privind problemele de serviciu se fac doar de pe e-mailul de serviciu

38.- respecta toate reglementarile de oridine interioara ale institutiei.

39.- execută şi alte sarcini trasate de şeful ierarhic;

40.- trasmite si informeaza la timp seful ierarhic cu privire la problemele intampinate pe parcursul derulari investitiei, prin e-mail.

41.- tine si actualizeaza zilnic, evidenta lucrarilor in format electronic.

42.- trasmite listele obiectivelor de investitii si stadiul acestora, cu finantare partiala sau intergrala de la buget aprobata tuturor celor interesati ;

43.- raporteaza trimestrial, anual si ori de cate ori sunt solicitari privind investitiile realizate de catre primaria municipiului Deva in cursul unui an bugetar, pentru Institutia Prefectului, Directia Generala de Statistica Deva etc. 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

Guvernare Transparenta Deschisa si Participativa - SIPOCA 35