Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 - Primaria municipiului Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 - Primaria municipiului Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 - Primaria municipiului Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 - Primaria municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Joi , 28 Martie 2019, 9:04

 

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului în regim contractual vacant din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva:

Denumirea postului:

-   Inspector de specialitate grad IA - Compartimentul cadastru, fond funciar - 1 post

            Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

  • 22 aprilie 2019 - ora 11,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei municipiului Deva;

 


 

 

CondiŢii  de  participare  la  concurs

              Condiţii generale :

  • Poate participa la concurs persoana care:
  • a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

               CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

           Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginereşti - specializarea topografie sau cadastru ;

- vechime în specialitatea studiilor  - minim 10 ani

 


 

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

 

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea  la concurs sunt :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie - dacă este cazul ;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 29 martie 2019 - 11 aprilie 2019 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 


 

 

Calendarul desfăşurării concursului:

a.    Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 12 - 15 aprilie 2019;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediu precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a,  respectiv 16 aprilie 2019.

b.    Proba scrisă se va desfăşura dupa urmatorul program:

22 aprilie 2019 - ora 11,00 la sediul Primăriei municipiului Deva;

Comunicarea rezultatelor probei scrise se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 23 aprilie 2019.

c.     Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisa.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei  precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

d.   Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Bibliografia stabilită este anexată prezentului comunicat .

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

  

BIBLIOGRAFIE

stabilită la concursul pentru ocuparea postului  în regim contractual vacant de Inspector de specialitate grad IA din cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar al Serviciului cadastru, fond funciar din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

1. Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

2. Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, și modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordinate - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară -  MONITORUL OFICIAL nr. 612 / 2018 ;

 

3. Legea nr. 7 / 1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 720 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 4. Legea nr.10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 798 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

5. Legea nr. 18 / 1991, a fondului funciar, republicata -  MONITORUL OFICIAL nr. 1 / 1998 cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

6. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1105 / 2004 ;

 

7. Legea nr.1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18 / 1991 şi ale Legii nr.169 / 1997 - MONITORUL OFICIAL nr. 8 / 2000, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

8. Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - MONITORUL OFICIAL nr. 653 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

9. Legea nr. 165 / 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România MONITORUL OFICIAL nr. 278 / 2013, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice