Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist gr.IA din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva”

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea  postului  vacant de Economist gr.IA   din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva” Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea  postului  vacant de Economist gr.IA   din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva” Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea  postului  vacant de Economist gr.IA   din cadrul “Centrului Cultural Dragan Muntean Deva”

publicat de AdministraTor in Miercuri , 13 Iunie 2018, 9:20

CENTRUL CULTURAL ''DRAGAN MUNTEAN'' DEVA

COMUNICAT

 

     Vă facem cunoscut că în perioada 04.07.2018 - 11.07.2018   se va desfăşura concursul pentru ocuparea  postului  vacant de Economist gr.IA  din cadrul "Centrului Cultural Dragan Muntean Deva" .

Concursul se va desfăşura după urmatorul program:

                          - 04 IULIE 2018   - orele 11,00 -proba scrisă 

Interviul se v-a sustine intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, si v-a cuprinde intrebari adresate candidatului conform planului de interviu.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 14.06.2018-28.06.2018   la „Compartimentul juridic, derulare contracte si achizitii" al Centrului Cultural "Dragan Muntean" .

Conditii  de  participare  la  concurs :

Potrivit HOTARARII GUVERNULUI nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, poate participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de mai sus orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :

Conditii generale de participare la concurs :

a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul in România;                                    

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)  nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea  unei infracţiuni contra  umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

 Pentru postul de Economist  gr.IA 

-  studii superioare în domeniul ştiinţe economice, absolvite cu diplomă de licenţă;

-  cunoştinţe operare calculator ( Windows, Internet, Word, Excel);

-  experienta pe postul de economist minim 6 ani si 6 luni (conform grad IA )

-  experienta in salarizare - minim 6  ani si 6 luni

-  vechime in specialitatea studiilor economice - minim 6 ani si 6 luni

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii  şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

   d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae ;

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În cazul documentului prevazut la lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere.In acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,  are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire..

    Actele prevăzute la lit. b) si c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare la telefon : 0354 / 408.907 .

 

              Manager,                                                                                                  Avizat juridic,

Cristian Sebastian FODOR                                                               Lucica KERESTURI                                                         

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice