Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public si privat din Direcția Deva 2020

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public si privat din Direcția Deva 2020 Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public si privat din Direcția Deva 2020 Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea unor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicari vehicule al Serviciului administrare domeniu public si privat din Direcția Deva 2020

publicat de Birou Personal in Vineri , 22 Iunie 2018, 11:49

 

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că  la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi în regim contractual vacante din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 :

           Denumirea postului:

Șef birou - 1 post

Casier, treapta I - 1 post

Şofer, treapta I - 2 posturi

Muncitor calificat, treapta I - 2 posturi

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • 16 iulie 2018 - ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de șef birou, casier și șofer);
  • 16 iulie 2018 - ora 14,00 - proba practică, la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de muncitor calificat);
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / probei practice la sediul Primăriei municipiului Deva;

Condiții  de  participare  la  concurs

              Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

Ø        Pentru postul de șef birou al Biroului ridicări vehicule

               - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe inginerești sau științe economice;

  -  posedă permis de conducere categoria C/E;

                 -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de conducere - minim 6 ani.

Ø  Pentru posturile de șofer treapta I

     - absolvent, cel puțin, de studii generale obligatorii;

                - permis de conducere categoria C/E;

                  - experiență ca și conducător auto ( vechime pe post de șofer sau similar) - minim 6 ani.

Ø    Pentru postul de casier 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate  cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în muncă  - minim 6 luni.

Ø   pentru  posturile de muncitor calificat treapta I:

-          absolvent, cel puțin, de studii generale obligatorii;

-          calificare în meseria de mecanic sau tinichigiu auto dovedite cu diplomă/ certificat/ atestat;

-          vechime în muncă  - minim 6 ani.

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie - dacă este cazul ;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 25 iunie - 6 iulie 2018 la „Serviciul Resurse Umane" al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

a.    Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 09 - 10 iulie 2018;

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediu precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a,  respectiv 11 iulie 2018.

b.    Proba scrisă se va desfăşura dupa urmatorul program:

16 iulie 2018 - ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de șef birou, casier și șofer);

c.     Proba practică se va desfăşura dupa urmatorul program:

16 iulie  2018 - ora 14,00 la sediul Primăriei municipiului Deva (pentru posturile de muncitor calificat);

Comunicarea rezultatelor probei scrise / practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 17 iulie 2018.

d.     Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise / practice şi va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;

Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisa / practică.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă / practica sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei  precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

e.  Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Bibliografia stabilită este anexată prezentului comunicat .

 Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 BIBLIOGRAFIE

stabilită la concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției de conducere în regim contractual de șef birou al Biroului ridicări vehicule  și a posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție de șofer și casier din cadrul Biroului ridicări vehicule al Serviciului administrare domeniu public și privat din  Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

Bibliografie comună:

1.  LEGEA nr. 53 / 2003  - Codul muncii, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificările și completările ulterioare

2. HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL DEVA nr. 160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva

3.  LEGEA nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă - MONITORUL OFICIAL nr. 646 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare

4. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004

  

  Bibliografia comună se completează după cum urmează :


Pentru postul de șef birou al Biroului ridicări vehicule din cadrul «Serviciului administrare domeniu public și privat» din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

1. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată - Monitorul Oficial nr. 767/2003

2. LEGEA nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare

3. LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale - MONITORUL OFICIAL nr. 482/2012, cu modificările și completările ulterioare

4. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 - MONITORUL OFICIAL nr. 1035/2016

5. HOTARÂREA GUVERNULUI  nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 / 2006 - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Pentru posturile de șofer treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al «Serviciului administrare domeniu public și privat» din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 670 / 2006, cu modificările și completările ulterioare

2. LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale - MONITORUL OFICIAL nr. 482/2012, cu modificările și completările ulterioare

 

Pentru postul de casier treapta I din cadrul Biroului ridicări vehicule al «Serviciului administrare domeniu public și privat» din Direcția Deva 2020 a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 1. LEGEA nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare

2. DECRET nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste  - MONITORUL OFICIAL nr. 64 / 1976

3. LEGEA nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată - MONITORUL OFICIAL nr. 242/2015, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice