Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ

publicat de AdministrAtor in Marti , 27 Iunie 2017, 13:14

COMUNICAT

Direcția de Asistență Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului local al municipiului Deva, cu sediul în Deva, Str. I. L. Caragiale, nr. 4 anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de Familie în cadrul Compartimentului asistență medicală în unitățile de învățământ, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare.

I Condiții de desfășurare:

  1. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului în ʺViața Medicalăʺ din data de 23 iunie 2017 (termen limită: 07 iulie 2017 ora 14,00) la sediul Direcției de Asistență Socială Deva - Compartiment resurse umane

  2. Concursul se va desfasura la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului

II. Condiții generale de participare la concurs:

Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

III. Actele necesare înscrierii la concurs:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de înscriere la concurs este de 150 lei și se va achita la Casieria Direcției de Asistență Socială Deva.

IV. Bibliografia:

  • Tematica de concurs va fi cea pentru postul de medic specialist în specialitatea postului de pe site-ul Ministerului Sănătății

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau copii legalizate.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4, Compartiment resurse umane în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării, cu respectarea prevederilor alin. (4) din Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsa între 31 și 90 zile de la publicarea în „Viața medicală";

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 Compartimentul resurse umane.

 

DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIU RUA,

IVAN ELENA MARIA                 BODREAN CRISTINA

COMP. RESURSE UMANE ,

POENAR RAMONA CRISTINA

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj