Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva. Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva. Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

publicat de AdministraTor in Luni , 7 August 2017, 10:00

COMUNICAT

 

    Vă facem cunoscut că în data de 30 august 2017, ora 10,00 la sediul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din Deva, str. N. Grigorescu, nr. 8Bis se va desfășura proba practică la concursul pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual de îngrijitor în cadrul Adăpostului de urgență pe timp de noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, serviciu public cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva.

 

Condiţii generale de participare la concurs:
Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- studii generale;
- vechime în muncă - minim 10 ani;

Actele necesare pentru participarea la concurs :

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 07.08.2017 - 21.08.2017 (inclusiv) orele 10,00 - 13,00 la "Compartimentul resurse umane" din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, din Deva, str. I. L. Caragiale, nr. 4.

Calendarul desfăşurării concursului:
a. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioada 22 - 23 august 2017;
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv în data de 24 august 2017.
b. Proba practică se va desfăşura în data de 30 august 2017, ora 10,00;
Comunicarea rezultatelor probei practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei practice, respectiv în data de 31 august 2017.
c. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice şi va consta în:
- întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;
Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba practică.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
d. Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
Informaţii suplimentare la telefon : 0254/218030 Compartimentul resurse umane.


DIRECTOR EXECUTIV,                                   SEF SERVICIU,
IVAN ELENA MARIA                                   BODREAN CRISTINA


COMPARTIMENT RESURSE UMANE,
ANGHE OANA MARIA

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj