Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ

publicat de AdministrAtor in Luni , 11 Septembrie 2017, 9:21

COMUNICAT
Nr. 2035/11.09.2017

Vă facem cunoscut că în data de 02.10.2017, Serviciul Public Administrare Cetate Deva, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual, de șofer, din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ, după cum urmează:

 • Proba scrisă în data de 02.10.2017, ora 10.00 

 • Proba practică în data de 04.10.2017, ora 10.00

 • Interviul în data de 04.10.2017, ora 12.00

Conditii de participare la concurs

Condiţii generale:

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice: Pentru postul de șofer ( 1 post vacant) din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ:

1. Diplomă în calificarea mecanic-conducător auto

2. Posesor permis conducere categoriile: B,C,E

3. Vechime în muncă minim 7 ani

4. Vechime în meseria de șofer minim 2 ani

5. Avizul psihologic eliberat de cabinet autorizat, aflat în termen de valabilitate

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 11.09.2017-22.09.2017 ( luni-vineri între orele 10.00-13.00 ) la sediul SPAC, situat în Deva, Piața Unirii, nr.16.

Bibliografie: Pentru postul de șofer ( 1 post vacant) din cadrul Biroului Resurse Umane, Administrativ:

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si completările ulterioare

 2. Legea 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 3. Legea 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și compleăarile ulterioare

 4. Legea nr. 319 / 2006 privind Securitatea și Sănătatea în muncă, actualizată

 5. Legea 203/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 6. OUG nr.195/2002 Ordonanța de Urgență republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

 7. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 8. Chestionare privind verificarea cunoștintelor de legislație rutieră

Acte necesare pentru dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.);

g) curriculum vitae;

Copiile actelor solicitate se prezintă însoţite de originale.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Director,

Suciu Alin Daniel

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj