Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic, Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical, Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil – 2 posturi, Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ – 2 posturi - Creşa Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic, Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical, Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil – 2 posturi, Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ – 2 posturi - Creşa Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic, Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical, Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil – 2 posturi, Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ – 2 posturi - Creşa Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic, Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical, Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil – 2 posturi, Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ – 2 posturi - Creşa Deva

publicat de AdministrAtor in Luni , 9 Octombrie 2017, 13:01

C O M U N I C A T

Vă facem cunoscut că în perioada 30.10-07.11.2017, se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • Educator din cadrul Compartiment Personal Didactic,
 • Asistent Medical din cadrul Compartiment Personal Medical,
 • Ingrijitoare Copil din cadrul Compartiment Ingrijire Copil - 2 posturi
 • Ingrijitor Cladiri din cadrul Compartiment Administrativ - 2 posturi

Concursul se va desfăşura la sediul Creşei Deva, str. Aleea Viitorului, nr. 3, după următorul program:

Pentru postul de Educator :

 • 30.10.2017 - orele 10: 00 - proba scrisă

 • 01.11.2017 - orele 10:00 - interviu

Pentru postul de Asistent Medical :

 • 31.10.2017 - orele 10: 00 - proba scrisă

 • 02.11.2017 - orele 10:00 - proba practică

 • 06.11.2017 - orele 10:00 - interviu

Pentru postul de Ingrijitoare Copil :

 • 03.11.2017 - orele 10:00 - proba practică

 • 07.11.2017 - orele 10:00 - interviu

Pentru postul de Ingrijitor Cladiri :

 • 03.11.2017 - orele 11:00 - proba practică

 • 07.11.2017- orele 11:00 - interviu

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și aviz psihologic;

   g) curriculum vitae;

h)autorizatia de libera practica ( pentru asistent medical)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Conditii GENERALE de participare la concurs:

Candidatul la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate și a avizului psihologic;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pentru postul de Educator :

 • Studii de specialitate: absolvent(ă) de studii liceale, cu bacalaureat, profil pedagogic,specializarea Invatator-Educatoare.

 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitatea de a lucra cu copiii, experiență în promovarea parteneriatelor sociale şi educaţionale (creşă - familie - comunitate)

 • Cunoştinţe operare calculator ( Windows, Internet, Office ) - nivel mediu

Pentru postul de Asistent Medical:

 • Studii postliceale

Scopul principal al postului: asigurarea de tratament, asistenta medicala si servicii de ingrijire pentru copiii care au nevoie de ingrijire ca urmare a efectelor bolilor, ranirii, sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sanatatii.

Pentru postul de Ingrijitoare Copil:

 • Studii medii: absolvent(ă) de studii liceale, cu bacalaureat

Scopul principal al postului: asigură îngrijirea, educarea, hrănirea copiilor și supravegherea copiilor antepreşcolari

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitatea de a lucra cu copiii, capacitatea de a sesiza disfuncțiile

Pentru postul de Ingrijitor Cladiri:

 • Studii generale: absolvent(ă) cu certificat a invatamantului de 10 ani

Scopul principal al postului: Asigurarea curăţeniei şi a dezinfecţiei spaţiilor Creşei Deva,

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în următoarele etape succesive:

1. selecţia dosarelor de înscriere;
2. proba scrisa;
3. probă practică;
4. interviul;

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Depunerea dosarelor se va face la sediul Creşei Deva din Deva, Aleea Viitorului nr. 3, jud. Hunedoara, în perioada 09.10-20.10.2017, între orele 08.00-14.00.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin grija secretarului comisiei de concurs din cadrul Creșei Deva.

Informatii suplimentare se pot obține  la sediul Creșei, între 08.00-14.00 sau la telefon 0254/ 230 250.

DIRECTOR,

Rus Roxana

Secretar Comisie Concurs

Insp. spec. Magyari Lavinia

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj