Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

Exportă PDF - CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva Tipăreşte pagina - CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva Trimite unui prieten - CONCURS PENTRU pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al “Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor” din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

publicat de AdministraTor in Vineri , 12 Mai 2017, 10:43

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, str. I. L. Caragiale nr. 6, se va desfăşura concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei publice de conducere de şef serviciu al "Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor" din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program :

  • 14 iunie 2017 - ora 10,00 - proba suplimentară sportivă eliminatorie
  • 15 iunie 2017 - ora 10,00 - proba scrisă

Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale :
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs :
- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere - minim 2 ani.

o Proba suplimentară sportivă pentru testarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor va
consta în următoarele :

  • Rezistenţă ( 1000 m bărbaţi, 800 m femei )
  • Viteză (50 m)
  • Flexie abdominală
  • Flotări (bărbaţi)

Notarea probelor sportive se va face pe grupe de vârstă:

     - Grupa I - până la 30 ani inclusiv                  - Grupa IV- de la 41 - 45 ani inclusiv
     - Grupa II - de la 31 - 35 ani inclusiv             - Grupa V - de la 46 - 50 ani inclusiv
     - Grupa III - de la 36 - 40 ani inclusiv            - Grupa VI - peste 51 de ani

Este declarat ADMIS la proba suplimentară sportivă candidatul care a obţinut pentru
fiecare probă minim nota 5,00 şi minim media notelor 6,00.

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE:
- toate probele se execută numai în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probei respective, câte o singură încercare;
- proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte doi concurenţi/cronometru;
- proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare în serii de zece concurenţi/cronometru;
- proba de flexie abdominală se execută din poziţia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin în picioare, timp de două minute fără pauze, câte un concurent/cronometru.

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

În completarea actelor enumerate mai sus, candidaţii vor depune la dosar şi un aviz psihologic .
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Depunerea dosarelor se face la « Biroul resurse umane, contabilitate» al Serviciului Public de Poliţie Locală Deva, în perioada 12 mai 2017 - 31 mai 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 262 260.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj