Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa

Exportă PDF - Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa Tipăreşte pagina - Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa Trimite unui prieten - Concursul pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante - 27 aprilie - proba scrisa

publicat de Birou Personal in Vineri , 24 Martie 2017, 9:37

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante : Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului control -  Compartiment control managerial intern, implementare Strategia Națională Anticorupție si Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

 

Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • Proba suplimentară de testare a cunoștințelor pe calculator ( pentru postul de consilier superior): 25 aprilie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Proba scrisă: 27 aprilie 2017, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Deva;

                               CondiŢii  de  participare  la  concurs

       Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

-    are cetaţenia română şi domiciliul în România ;

-    cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;

-    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;

-    are capacitatea deplină de exerciţiu ;

-    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;

-    îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică ;

-    îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice ;

-    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;

-    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

          Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului control managerial intern, implementare SNA :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta in stiinte economice;         

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani ;

Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice al Direcției Tehnice :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

- cunoştinţe operare calculator ( Windows, Word, Excel ) - nivel mediu ;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani ;

 

           Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,  în perioada 24 martie - 12 aprilie 2017.

Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

 

 

       BIBLIOGRAFIA

 stabilită la concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional principal din cadrul  Compartimentului control managerial intern, implementare SNA

 

1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,  actualizată cu modificările şi completările ulterioare, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007.

2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007

3. Legea nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, republicată,  actualizată, MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare

4. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - CARTEA I - TITLUL IV privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice -  Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

5. ORDINUL nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 444/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotararea Guvernului nr.583 / 2016 privind privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, - MONITORUL OFICIAL nr. 644/2016

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul  „Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice"

 

1. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
3. Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 123/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 658 / 2014
5. Legea nr. 99/ 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 505/ 2014
6. Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 121/ 2013
7. Ordinul nr. 82/ 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, MONITORUL OFICIAL nr. 195/ 2015
8. Legea nr. 225/ 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, MONITORUL OFICIAL nr. 942/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Legea nr. 211/ 2011, privind regimul deşeurilor, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 220/ 2014
10. Legea nr. 101/ 2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 393/ 2016

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj