Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva

Exportă PDF - Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva Tipăreşte pagina - Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva Trimite unui prieten - Examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva

publicat de AdministrAtor in Miercuri , 15 Iulie 2020, 14:24

COMUNICAT

privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva

Vă facem cunoscut că în data de 29 iulie 2020, ora 10.00, la sediul Direcției de Asistență Socială din Deva de pe strada I. L. Caragiale, nr. 4, se va desfăşura examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Deva.

Bibliografia este cea anexată prezentului comunicat.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise pentru promovarea în grad profesional imediat superior.

În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în perioada 15 iulie -21 iulie 2020.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copie după actul de identitate sau după orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției publice .

             Director executiv,                                                                              Șef serviciu R.U.A.S.A.

             Ivan Elena Maria                                                                                     Bodrean Cristina

Comp. resurse umane,

Poenar Ramona


BIBLIOGRAFIE

stabilită la examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, institutie publica cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al municipiului Deva

Bibliografie comuna:

 1.        Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea I - Dispoziţii generale, Titlul I- Dispoziţii generale, Titlul II- Definiţii generale aplicabile administaţiei publice, Titlul III - Principiile generale aplicabile administraţiei publice, Partea a III-a -Administaţia publică locală, Titlul I - Dispoziţii generale, Titlul V - Autorităţile publice locale, Capitolul I- Dispoziţii generale, Capitolul III - Consiliul local, Secţiunea a 3-a - Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local, Capitolul IV -Primarul, Secţiunea a 2-a - Rolul şi atribuţiile primarului, Capitolul VIII - Actele autorităţilor publice locale - Monitor Oficial nr.555 /2019;

2.        Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial, Partea I, nr. 905/2011;

3.        Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial nr. 84/2002;

Bibliografia comuna se completeaza dupa cum urmeaza:

Pentru posturile din cadrul Compartimentului administrativ, aprovizionare:

1.Ordinul nr. 1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern, cu modificările și completările ulterioare - M. Of. nr. 312/2006;
2.Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii - M. Of. nr. 704/2009;


Pentru postul din cadrul Centrului de zi Cantina Sociala :

1.      Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social cu modificările și completările ulterioare - M. Of.nr. 363/1997;

2.      Anexa 9 - Standarde minime de calitate pentru cantina sociala, cod 8899 CPDH-I la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale - M. Of. nr., nr.121/2019;

Pentru posturile din cadrul Adapostului de urgenta pe timp de noapte:

1.      Anexa nr. 5 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale-M. Of. nr.121/2019;

2.      Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare - M. Of. nr. 619/2003

             Director executiv,                                                                              Șef serviciu R.U.A.S.A.

             Ivan Elena Maria                                                                                     Bodrean Cristina

Comp. resurse umane,

Poenar Ramona

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii - SUSPENDAT PE PERIOADA STARII DE ALERTA

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.