Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare

Exportă PDF - Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare Tipăreşte pagina - Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare Trimite unui prieten - Primăria municipiului Deva va organiza concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare

publicat de Birou Personal in Vineri , 13 Aprilie 2018, 8:54

 

   Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare.

 

Concursul se va  desfăşura după următorul program:

 • 15.05.2018, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
 • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

 


 

 

                              CondiŢii  de  participare  la  concurs

 Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

-    are cetaţenia română şi domiciliul în România;

-    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-    are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-    are capacitatea deplină de exerciţiu;

-    are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

-    îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

-    îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;

-    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

-    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură şi/sau urbanism;

          - cunoştinţe operare calculator - dovedite cu diploma / certificat / atestat - cunoştinţe de bază;

          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an

 


 

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

 

În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

                  a) formularul de înscriere;

                  b) curriculum vitae, modelul comun european;

                  c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 


 

 

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

            Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 13 aprilie - 2 mai 2018 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Matusa Neli, Consilier - Serviciu Resurse Umane

                                         Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții al Directiei urbanism, privatizare

 

1.  Constituția României, republicata, Monitorul Oficial nr. 767 / 2003;

2.  LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

3.  LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată

4.  LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare

5.  LEGEA nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 933/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

6.  ORDIN nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, MONITORUL OFICIAL nr. 797 / 2009, cu modificarile si completarile ulterioare

7.  LEGEA nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, MONITORUL OFICIAL nr. 373 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare

8.  ORDINUL nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, MONITORUL OFICIAL nr. 199 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

9.  HOTARAREA GUVERNULUI nr. 525 / 1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata,  MONITORUL OFICIAL nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

 

10.   LEGEA nr. 24 / 2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 764 / 2009, cu modificarile si completarile ulterioare

 


Atribuţiile postului:

 • Verifică documentaţiile primite în vederea emiterii actelor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,control în construcţii, adeverinţă existenţă construcţii
 • face analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentelor depuse şi restituirea după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);
 • Verifică şi răspunde de emiterea C.U. şi AC-A.D. privind încadrarea în prevederile planurilor urbanistice avizate şi aprobate potrivit prevederilor legale.
 • Intocmeste documentatie emitere certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau desfiinţare, adeverinţe existenţă construcţii, cu respectarea tuturor prevederilor legale în domeniu.
 • asigură corectitudinea actelor - adeverinţe privind adresa exactă a imobilelor şi terenurilor aflate pe raza UAT Deva
 • asigura functionarea bancii de date in format electronic şi analog in ceea ce priveste emiterea autorizatiilor de contructie si transmiterea acestora catre Consiliul Judeţean si Inspecţia în Construcţii;
 • urmăreşte modul de executare al construcţiilor, încadrarea în prevederile autorizaţiilor de construire emise;
 • asigura aplicarea disciplinei în domeniul autorizării, executării lucrărilor de construcţii şi în urbanism, în conformitate cu art. 27, alin.(2) din Legea 50/1991, actualizata;
 • asigură relaţii publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate în cadrul programului de lucru;
 • elibereaza certificate de notare in Cartea Funciara in ceea ce priveste imobilele situate in raza unitatii administrati teritoriale;
 • asigura punerea la dipozitie a documentelor emise, organelor de control abilitate;
 • asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza conform normelor in vigoare;
 • urmareste cu sprijinul compartimentului juridic, modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, sau rezolutia instantelor judecatoresti;

 • aduce la cunoştinţa publicului actele emise de Instituţia arhitectului şef, conform legii, Certificate de urbanism, avize ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avize de oportunitate;
 • ţine evidenţa actelor ce le instrumentează, în format digital şi analog;
 • transmite Serviciului Taxe şi Impozite actele necesare pentru impunere şi alte acte necesare;
 • verifică prin controlul în teren documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, colaborând după caz pentru aplicarea sancţiunilor cu organele de control ale administraţiei publice locale -Poliţia Locală, Disciplina în construcţii;
 • asigura baza de date privind controlul în teren;
 • îndeplineşte sarcinile ce-i revin prin colaborare şi conlucrare permanentă cu membrii echipei în care lucrează astfel încât să se asigure corelarea acţiunilor întreprinse şi a termenelor;
 • exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, hotărâri ale Consilului Local, artibuţii date de şefii ierarhici superiori în limita prevederilor legale. 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice