Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07.-24.07.2017, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE COPIL

Exportă PDF - VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07.-24.07.2017, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE COPIL Tipăreşte pagina - VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07.-24.07.2017, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE COPIL Trimite unui prieten - VA FACEM CUNOSCUT CA IN DATA DE 20.07.-24.07.2017, LA SEDIUL CRESEI DEVA SE VA DESFASURA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A TREI POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE COPIL

publicat de in Vineri , 23 Iunie 2017, 10:05

Vă facem cunoscut că în perioada 20.07-24.07.2017, se va desfăşura concursul pentru ocuparea a 3 posturi de Ingrijitoare  copil, din cadrul Compartiment Ingrijire Copil.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Creşei Deva, str. Aleea Viitorului, nr. 5, după următorul program:
• 20.07.2017 - orele 10:00 - proba practică
• 24.07.2017 - orele 10:00 - interviul

 

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și aviz psihologic;
  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Candidatul la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate și a avizului psihologic;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIșA POSTULUI:

Scopul principal al postului: asigură îngrijirea, educarea, hrănirea copiilor și supravegherea copiilor antepreşcolari
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitatea de a lucra cu copiii, capacitatea de a sesiza disfuncțiile


Cerinţe specifice:
• Studii medii

 

Atribuţiile postului, obiective individuale:
a) îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în vederea îngrijirii, educării, supravegherii, hrănirii copiilor în bune condiţii;
b) participă la hrănirea corectă a copiilor, respectând toate prevederile igienico-sanitare sub controlul strict al asistentei (spălarea mâinilor cu apă, săpun şi periuță);
c) asigură circuitul lenjeriei;
d) participă la cursurile de perfecţionare precum şi la instruirile periodice;
e) în absenţa asistentei medicale, dă relaţiile părinţilor despre copii;
f) se preocupă de realizarea unei relaţii de respect reciproc şi a unui climat etic faţă de părinţii copiilor;
g) în timpul cât se ocupă de copii însoţeşte fiecare acţiune cu cuvinte calde sau cu explicaţii corespunzătoare pentru stimularea vorbirii şi pentru crearea unui tonus psihic pozitiv;
h) respectă măsurile dispuse prin Planul de măsuri privind sporirea condiţiilor de igienă în Creşa Deva întocmit de director în baza Ordinului nr 1955 din 1995, cu modificările și completările ulterioare;
i) participă la culcarea copiilor şi observă copiii în timpul somnului;
j) participă la pregătirea copiilor pentru plimbare, îi însoţeşte şi participă la organizarea jocurilor;
k) pune copii la oliţe şi sesizează orice modificare a scaunului sau urinei copiilor;
l) are grijă de obiectele din subinventar pe care le are în primire și de bunurile instituției;
m) informează de indată medicul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
n) are grijă deosebită in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
o) respectă normele de PSI și SSM;
p) se preocupă continuu de ridicarea nivelului profesional;


Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în următoarele etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) probă practică;
c) interviul;

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Depunerea dosarelor se va face la sediul Creşei Deva din Deva, Aleea Viitorului nr. 5, jud. Hunedoara, în perioada 26.06-14.07.2017, între orele 08.00-14.00.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin grija secretarului comisiei de concurs din cadrul Creșei Deva.
Informatii suplimentare se pot obține la sediul Creșei, între 08.00-14.00 sau la telefon 0254/ 230 250.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj