Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 - 10 iunie 2019 proba scrisa

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 - 10 iunie 2019 proba scrisa Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 - 10 iunie 2019 proba scrisa Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020 - 10 iunie 2019 proba scrisa

publicat de Birou Personal in Miercuri , 29 Mai 2019, 11:18

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacant pe perioadă determinată, pe perioada suspendării titularului postului pentru concediu de maternitate / concediu pentru îngrijirea copilului, de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020.
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 10.06.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

Condiţii specifice de participare la concurs :

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 1 an;


Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici .
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 29 mai - 05 iunie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Pacurariu Bianca, Consilier - Serviciul Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


BIBLIOGRAFIA

stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacanta de
Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului administrare domeniu public şi privat al Serviciului administrare domeniu public şi privat din Direcţia Deva 2020.

 

1. Constituția României, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;
2. LEGEA NR. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA NR. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
4. LEGEA nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 933/2004
5. LEGEA nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
6. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică - MONITORUL OFICIAL nr. 569 / 2006, cu modificările și completările ulterioare
7. LEGEA nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia - MONITORUL OFICIAL nr. 448 / 1998, cu modificările și completările ulterioare


Atributiile postului
• Asigura informarea Serviciului in vederea aplicarii si respectarii actelor normative in vigoare corespunzatoare domeniului de activitate;
• Verifica respectarea legislatiei privind administrarea domeniului public si privat al Municipiului Deva;
• Intocmeste documentatiile (proiecte de hotarari, referate) ce se prezinta in sedintele de Consiliu Local cu privire la problemele de patrimoniu, concesiuni, asocieri, colaboratori, inchirieri;
• Avizeaza contractele de inchiriere si actele aditionale la parcarile de la domiciliu;
• Pregateste si depune actele si documentele in vederea autentificarii notariale a acestora in urma vanzarii, schimbului, etc;
• Intocmeste contracte de inchiriere pentru partidele politice
• Rezolva corespondenta zilnica;
• Avizeaza toate documentele emise de Serviciului Administrare Domeniu Public si Privat sau in legatura cu activitatea acestuia care angajeaza raspunderea patrimoniala, contractuala, civila, penala, disciplinara;
• Duce la indeplinire Dispozitiile Primarului si Hotararile Consiliului Local;
• Păstreza secretul de stat şi cel de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor are asemenea informaţii;
• Pastreza confidentialitatea datelor cu caracter personal la care are acces;
• Respecta prevederile ROF, ROI, Codului de Conduita si a Codului Etic stabilite pentru personalul din cadrul serviciului;
• Respecta prevederile, normele interne si procedurile de lucru aferente postului;
• Respecta normele de securitate si sanatate in munca conform prevederilor legale in vigoare si a normelor specifice pentru prelucrarea automata a datelor;
• Respecta normele specifice pentru situatii de urgenta si P.S.I;
• Raspunde in termen la corespondenta care ii este repartizata;
• Respecta termenelor, fundamentarea si calitatea tuturor lucrarilor efectuate;
• Raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate institutiei din vina sa;
• Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari de Consiliu Local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Serviciului.

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice