Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă, în data de 15 aprilie 2019 ora 11:00 - proba scrisă

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă, în data de 15 aprilie 2019 ora 11:00 - proba scrisă Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă, în data de 15 aprilie 2019 ora 11:00 - proba scrisă Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacantă, în data de 15 aprilie 2019 ora 11:00 - proba scrisă

publicat de Birou Personal in Joi , 14 Martie 2019, 10:24

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale
Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 15.04.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;


Condiţii specifice de participare la concurs :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;
- cunoştinţe operare calculator - nivel de bază - dovedite cu diplomă / certificat / atestat;

Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici .
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 14 martie - 02 aprilie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.


Informaţii suplimentare: Matusa Neli, Consilier - Serviciul Resurse Umane
Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie de
Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului prelucrare date al Direcției impozite și taxe locale


1.Constituția României, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;
2. LEGEA NR. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA NR. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
4. LEGEA NR. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;
5. HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016 cu modificările și completările ulterioare;
6. LEGEA NR. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;
7. O.G. NR. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 410 / 2001 cu modificările și completările ulterioare;
8. LEGEA administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.


Atributiile postului6:
1. Organizeaza activitatea de prelucrare automata a datelor privind impozitele si taxele locale;
2. Verifica documentele prin care se stabilesc sau se propun a fi scazute sau debitate impozite si taxe locale, aprobate, le opereaza si le transmite compartimentelor de specialitate care le-au intocmit
3.Verifica si controleaza emiterea de chitante de impozite si taxe locale
4. Tine evidenta atat pe suport magnetic cat si la dosarul compartimentului a incasarilor zilnice pe categorii de impozite si taxe si le transmite zilnic atat caseriei cat si serviciului buget-contabilitate
5. Preda biroului contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Deva la sfarsitul fiecarei zile un exemplar al borderoului centralizator al incasarilor pe conturi de venit;
6.Transmite lunar situatia registrul partizi, respectiv situatia centralizatoare a debitelor constatate pe anul curent, pe anii restanti, a majorarilor de intarziere, precum si incasarea acestora pe categorii de debite si categorii de impozite si taxe , serviciului buget-contabilitate
7.Opereaza zilnic:
- declaratiile de impunere care stau la baza stabilirii impozitelor si taxelor locale primite de la compartimentele din cadrul Directiei impozite si taxe locale
- documentele de plata, extrasele de cont
- referatele de debitare, scadere, compensare sau restituire avizate de directorul executiv, respectand prevederile legale in vigoare
8. Raportează la şeful ierarhic superior problemele constatate şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
9.Participa la arhivarea zilnica a actelor


10. In ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca indeplineste urmatoarele atributii :
- să-şi însuşască şi să respecte prevederile legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
- să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare si sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a acestora;
-sa aduca la cunostinta conducerii serviciului orice defectiune sau alta situatie care constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului orice defecţiune sau altă situaţie suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
- să aducă la cunoştinţa conducerii serviciului în cel mai scurt posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajati;
-sa coopereze cu conducerea serviciului si/sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea serviciului în vederea realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor;
- să utilizeze echipamentele tehnice potrivit instrucţiunilor date de conducerea serviciului pe linie de prevenire şi stingerea incendiilor;
-sa acorde ajutor atat cat este rational posibil oricarui coleg aflat intr-o situatie de urgenta

11. Indeplineste orice alte atributii repartizate de directorul executiv.
12. Preia atributiile unui consilier din cadrul compartimentului pe perioada absentei acestuia, in functie de necesitate si/sau la solicitarea sefului ierarhic superior.

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice