Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice

publicat de Birou Personal in Vineri , 12 Iulie 2019, 13:24

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura  concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice,

Concursul se va desfăşura după următorul program:

 • 14.08.2019, ora 11,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

 • Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

CondiŢii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

 • are cetaţenia română şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 • are capacitatea deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

 • îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice;

 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

   


   

  Condiţii specifice de participare la concurs:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani;

   

  Actele necesare pentru participarea la concurs:

   

  În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

                    a) formularul de înscriere;

                    b) curriculum vitae, modelul comun european;

                    c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

  g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 12 - 31 iulie 2019 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

       Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                      Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 


 

BIBLIOGRAFIA

propusă pentru concursul de ocupare a  funcţiei publice de execuţie de

Consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul  Serviciului financiar, contabilitate al Direcţiei economice

 

 1. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Partea III, Titlul I si V, Partea VI - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019,

 2. Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007;

 3. Ordonanta nr. 137/ 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, Monitorul Oficial nr. 166/ 2014,

 4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. nr.454/2008,

 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M.O. nr.1186/2005,

 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în M.O. nr.704/2009,

 7. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în M.O. nr.618/2006,

 8. Ordonanța nr.119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv,  publicată în M.O. nr.799/2003,

 9. LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 - MONITORUL OFICIAL nr. 18 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

 10. ORDINUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI nr. 5.576 / 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, MONITORUL OFICIAL nr. 768 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Atribuţiile postului

 

1. Verifică şi aplică controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor definite în Dispoziția Primarului municipiului Deva privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei municipiului Deva, precum și desemnarea persoanelor care acordă viza de "bun de plată"

 și "certificat în privința realității, regularității și legalității"/avizat pentru angajamentele din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale;

2. Editează  dispozitiile bugetare, borderourile, notele justificative, in baza notelor de fundamentare intocmite de catre Ordonatorii tertiari de credite si cu incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat precum si pentru serviciile si institutiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Deva, pentru toate titlurile de cheltuieli bugetare, cu respectarea prevederilor O.M.F.P.nr.501/2013, cu modificările și completările ulterioare;

3. Inregistrarea în contabilitatea Municipiului Deva a dispozitiilor bugetare privind deschideri, respectiv retrageri de credite bugetare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat  de pe raza municipiului Deva, precum si pentru serviciile si institutiile publice cu personalitate juridica dinstincta aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Deva;

4. Lunar sau ori de cate ori este nevoie intocmeste Nota  Justificativa de solicitare a sumelor defalcate din TVA;

5. Anual și de câte ori este necesară rectificarea bugetară, întocmește si transmite bugetele inițiale și    cele rectificate fiecărui Ordonator Terțiar de Credite, pentru fiecare unitate  de învățământ preuniversitar de stat aflată pe raza municipiului Deva, serviciu și instituție publică aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Deva, pe baza propunerilor acestora și cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr.1/2011 a  Educatiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Întocmește proiectul de hotarare a Consiliului Local al municipiului Deva privind finanțarea burselor școlare din bugetul general al municipiului Deva,  pentru  elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva, cu respectarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, actualizat, și urmărește derularea executării acestora pe parcursul anului școlar;      

 


7. Participă la organizarea și efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor  și capitalurilor proprii, potrivit legislației în vigoare;

 

8. Centralizează toate procesele verbale de inventariere și de casare întocmite de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Deva și le propune spre aprobare consiliului local al municipiului Deva;   

9 Participă la centralizarea și urmărirea întocmirii corecte a dărilor de seamă contabile trimestriale și anuale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Deva;

10. Participă la arhivarea documentelor contabile;

11. Raportează șefului ierarhic superior problemele constatate și propune soluții de rezolvare a acestora;

12. Răspunde de înregistrarea în registratura electronică a actelor interne specifice activității Serviciului Financiar,  Contabilitate;

13. Îndeplineste atribuțiile privind administrarea creanțelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

14. Execută și alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale  Consiliului local al municipiului Deva, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici superiori;

15. Informeaza, ori de cate ori este cazul, șeful ierarhic superior asupra sumelor solicitate de către  unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Deva, instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Deva.

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari