Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie vacante, in data de 24 aprilie 2017 ora 11:00 - proba scrisa

publicat de Birou Personal in Vineri , 24 Martie 2017, 9:00

CONCURS ANULAT

  Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Concursul se va desfăşura după următorul program :
• 24 aprilie 2017 - ora 11,00 - proba scrisă;
• Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale:

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de participare la concurs :

 Pentru posturile (2 posturi) de execuţie vacante în regim contractual de Inspector de specialitate gradul IA în Compartimentul Investiţii şi Reparaţii publice poate participa la concurs persoana care are:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. vechime în funcţii ce necesită studii superioare - minim 5 ani;

 Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate gradul I în Compartimentul Investiţii şi Reparaţii publice poate participa la concurs persoana care are:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. vechime în funcţii ce necesită studii superioare - minim 1 an;

 Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate gradul I în Serviciul unitate municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice poate participa la concurs persoana care are:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti;
2. vechime în funcţii ce necesită studii superioare în ştiinţe inginereşti - minim 1 an;

 Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate debutant în Compartimentul Investiţii şi Reparaţii publice poate participa la concurs persoana care are:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;


Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu art. 6 din Regulamentul ANEXA la Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Deva în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv in perioada 27 martie - 7 aprilie 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int.112.


Calendarul desfăşurării concursului :
a. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 10 - 11 aprilie 2017;
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediu precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv 12 aprilie 2017.
b. Proba scrisă se va desfăşura în data de 24 aprilie 2017, ora 11,00 ;
Comunicarea rezultatelor probei scrise se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 25 aprilie 2017.
c. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi va cuprinde întrebări adresate candidatului conform planului de interviu;
Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele probei scrise.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
d. Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
Bibliografia stabilită este anexată prezentului comunicat .

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.


BIBLIOGRAFIE
stabilită la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante în regim contractual de Inspector de specialitate gradul IA, Inspector de specialitate gradul I și Inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei Tehnice


Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Investiţii şi Reparaţii publice

1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice - Monitorul Oficial nr. 1105 / 2004;
2. Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice - Monitorul Oficial nr. 1061 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 390 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea nr. 395 / 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 423 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;


Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Investiţii şi Reparaţii publice

1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice - Monitorul Oficial nr. 1105 / 2004;
2. Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice - Monitorul Oficial nr. 1061 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 390 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea nr. 395 / 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 423 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Monitorul Oficial nr. 933 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotararea nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Monitorul Oficial nr. 193 / 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;


Pentru posturile de execuţie vacante în regim contractual de Inspector de specialitate gradul IA din cadrul Compartimentului Investiţii şi Reparaţii publice

1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice - Monitorul Oficial nr. 1105 / 2004;
2. Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Hotararea nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice - Monitorul Oficial nr. 1061 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 390 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotararea nr. 395 / 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Monitorul Oficial nr. 423 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Monitorul Oficial nr. 933 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotararea nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Monitorul Oficial nr. 193 / 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 177 / 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, Monitorul Oficial nr. 484 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Ordin nr. 1.496 / 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier - Monitorul Oficial nr. 458 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;


Pentru postul de execuţie vacant în regim contractual de Inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciul unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice;

1. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice - Monitorul Oficial nr. 1105 / 2004;
2. Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata - Monitorul Oficial nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 51 / 2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Monitorul Oficial nr. 121 / 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 101 / 2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor - Monitorul Oficial nr. 658 / 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public local - Monitorul Oficial nr. 262 din 19 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. LEGE nr. 38 / 2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Monitorul Oficial nr. 45 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. LEGE nr. 241 / 2006, republicată, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Monitorul Oficial nr. 679 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. LEGE nr. 230 / 2006, a serviciului de iluminat public - Monitorul Oficial nr. 517 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj