Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informaţii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie vacante, in data de 17 mai 2017 ora 11:00 - proba scrisa

Exportă PDF - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie vacante, in data de  17 mai 2017 ora 11:00 - proba scrisa Tipăreşte pagina - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie vacante, in data de  17 mai 2017 ora 11:00 - proba scrisa Trimite unui prieten - Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice de execuţie vacante, in data de  17 mai 2017 ora 11:00 - proba scrisa

publicat de Birou Personal in Miercuri , 12 Aprilie 2017, 11:15

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din Compartimentul evidență patrimoniu al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva :
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior
- un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent
- un post de Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Concursul se va desfăşura după următorul program:
• 17 mai 2017, ora 11,00 - proba scrisă ;
• Interviul se va susţine conform art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Depunerea dosarelor se face la « Serviciul resurse umane » al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, în perioada 13 aprilie - 2 mai 2017.
Informaţii suplimentare la telefon : 0254/ 21.34.35, 21.85.79 / int.112


CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale :
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :
- are cetaţenia română şi domiciliul în România ;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit ;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi ;
- are capacitatea deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică ;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentu ocuparea funcţiei publice ;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;


Condiţii specifice de participare la concurs :
Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani ;
Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în științe juridice ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 9 ani ;

Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional asistent:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
Pentru postul vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;


Actele necesare pentru participarea la concurs:
În conformitate cu art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.


BIBLIOGRAFIA
stabilită la concursul de ocupare a funcţiior publice de execuţie din cadrul „Compartimentului evidenta patrimoniu"


Bibliografie comuna

1. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007
3. Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 123/ 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - Monitorul Oficial nr. 448 / 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr. 2.861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - Monitorul Oficial nr. 704 / 2009

In plus, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent:

1. Legea nr. 82 / 1991, republicată, a contabilităţii - Monitorul Oficial nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

In plus, pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior:

1. Legea nr. 82 / 1991, republicată, a contabilităţii - Monitorul Oficial nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele publice locale - Monitorul Oficial nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

In plus, pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:

1. Legea nr. 273 / 2006, privind finanţele publice locale - Monitorul Oficial nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 287 / 2009, republicata, privind Codul Civil - Monitorul Oficial nr. 505 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj