Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul Investitii si Reparatii Publice

Exportă PDF - Serviciul Investitii si Reparatii Publice Tipăreşte pagina - Serviciul Investitii si Reparatii Publice Trimite unui prieten - Serviciul Investitii si Reparatii Publice

publicat de AdministrAtor in Marti , 26 Februarie 2019, 13:40

Atributii:

Urmarirea contractelor de achizitii publice privind executia de lucrari si prestarii de servicii:

- urmareste periodic stadiul de realizare a contractelor de achizitii publice privind realizarea sau intretinerea unor investitii atat cantitativ, calitativ cat si valoric

- colaboreaza cu Serviciul financiar, buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului in ceea ce priveste transmitearea actelor justifcative in vederea achitarii contravalorii bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate precum si pentru inregistrarea corecta in evidentele contabile

Receptia lucrarilor si serviciilor pentru bunurile ce aprtin domeniului public sau privat al municipiului Deva sau achizitii de produse necesare intretinerii domeniului public si privat al municipiului

- participă în comisiile de recepţie a lucrărilor, serviciilor;

- intocmeste urmatoarele tipuri de receptie:
procesele verbale de receptie a documentatiilor tehnice si economice,
procesele verbale de receptie a bunurilor si serviciilor achizitionate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii compartimentului
procesele verbale de receptie a lucrarilor de investitii partiale, la terminarea lucrarilor si procesele verbale de receptie finala ;

- pentru receptia lucrarilor si serviciilor aferente bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Deva sau achizitiei de produse necesare intretinerii domeniului public si privat al municipiului se va numii o comisie prin dispozitia primarului;

- persoana din compartimentul urmarire care acorda viza de bun de plata pe situatiile de lucrari / facturile fiscale va transmite un exemplar al procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor precum cel la receptia finala catre „Serviciul Financiar, Contabilitate" precum si catre „Serviciul Cadastru Fond Funciar".

Urmarirea contractelor de achizitii publice privind reparaţiile drumurilor publice, marcarea acestora precum şi montarea indicatoarelor de circulaţie de pe raza municipiului Deva şi a satelor aparţinătoare acestuia

- urmareste periodic stadiul de realizare a contractelor de achizitii publice menţionate mai sus atat cantitativ, calitativ cat si valoric;

- colaboreaza cu Serviciul financiar, buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului in ceea ce priveste transmitearea actelor justifcative in vederea achitarii contravalorii serviciilor prestate sau a lucrarilor executate precum si pentru inregistrarea corecta in evidentele contabile.

- colaborează cu Direcţia Poliţiei locale;

- colaborează cu Biroul rutier al poliţiei mun. Deva.

Receptia lucrarilor si serviciilor pentru bunurile ce aprtin domeniului public sau privat al municipiului Deva sau achizitii de produse necesare intretinerii domeniului public si privat al municipiului

- participă în comisiile de recepţie a lucrărilor, serviciilor şi bunurilor furnizate;

- intocmeste urmatoarele tipuri de receptie:
procesele verbale de recepţie a serviciilor prestate pe baza contractelor
procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate si serviciilor prestate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii biroului;
procesele verbale de receptie a lucrarilor de reparaţii ;

-pentru receptia lucrarilor si serviciilor aferente bunurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Deva sau achizitiei de produse necesare intretinerii domeniului public si privat al municipiului se va numii o comisie prin dispozitia primarului;

- persoana din compartimentul urmarire care acorda viza de bun de plata pe situatiile de lucrari / facturile fiscale va transmite un exemplar al procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor precum cel la receptia finala catre  „Serviciul Financiar, Contabilitate" precum si catre „Serviciul Cadastru Fond Funciar".

Vizarea facturilor

- se ia factura de la registratura ;
- se identifica carei achizitii ii corespunde respectiva factura ;
- se verifica daca a fost efectuata o receptie calitativa si cantitativa pentru produsul, serviciul sau lucrarea a carei contravaloare se regaseste pe factura si daca nu se realizeaza respectiva receptie ;
- se verifica daca contravaloarea acelei facturi se regaseste in contractul pentru respectiva achizitie ; in acest sens se intocmeste un tabel in care se inscriu valorile facturilor anterioare si a celei prezente. Totalul acestora se compara cu suma din contract, urmarindu-se sa nu se depaseasca valorile din contract ;
- se urmareste ca suma din respectiva factura sa fie prinsa in bugetul local, comparandu-se aceasta suma cu diferenta dintre suma prinsa in buget si -platile efectuata pana in acel moment de la acea pozitie bugetara;
- se avizeaza factura cu stampila « Bun de plata » si semnatura persoanei din compartimentul care s-a ocupat de urmarirea si executia achizitie respective ;
- se trece factura in Registrul pentru facturi al compartimentului;
- se ataseaza la factura urmatoarele documente : - copie dupa contractul de achizitie şi actelor adiţionale, dacă este cazul ;

Alte atributii :

- colaborează cu compartimentul achiziţii pentru buna desfăşurare a investiţiilor publice ale municipiului Deva ;

- solicită compartimentului achiziţii publice atribuirea contractelor de produse, servicii şi lucrări ;

- elaborează caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor solicitate cu excepţia celor de lucrări care sunt elaborate de către proiectant,

- înainte de solicitarea făcută compartimentului achiziţii, se asigură că este sursa de finanţare asigurată şi că amplasamentul pe care se doreşte realizarea obiectivului propus este în domeniul public al municipiului Deva ;

- urmăreşte contractarea şi decontarea lucrărilor la obiectivele de investiţii şiu reparaţii în colaborare cu compartimentele funcţionale interesate ;
- urmăreşte execuţia bugetară a capitolului investiţii ;
- verifică, din punct de vedere tehnic de specialitate, ofertele de lucrări şi prestări servicii;
- urmăreşte derularea execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparaţii în teren ;
- verifică situaţiile de lucrări ce se execută şi propune acceptarea lor la plată;
- urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
- coordonează activitatea de investiţii pe obiective şi surse de finanţare, atât cele proprii cât şi cele ale Serviciilor aflate sub autoritatea Primăriei ;

- asigură, împreună cu serviciul buget - contabilitate, obţinerea vizelor necesare de la organele în drept şi deschiderea finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate ;

- asigură pregătirea documentaţiilor pentru avizarea şi aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investiţii ;
- întocmeşte informări în domeniile de specialitate ;
- face demersurile necesare pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate pentru investiţii pe capitole şi obiective în timpul execuţiei bugetare, împreună cu serviciul buget - contabilitate ;
- desfăşoară activitatea necesară de supraveghere tehnică pentru lucrările de investiţii, reparaţii şi lucrări de întreţinere la obiectivele aparţinând patrimoniului Primăriei
- face propuneri pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii la unităţile de învăţământ, asigură repartizarea acestora pe unităţi ;
- pregăteşte şi asigură recepţia lucrărilor investiţii, reparaţii sau recepţia serviciilor de conform standardelor în vigoare;
- asigură întocmirea cărţii tehnice a construcţiei pentru obiectivele de construcţii;
- propune studii de fezabilitate pe care le supune aprobării autorităţii locale pentru lucrări de investiţii pe raza municipiului Deva ;
- prezintă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul serviciului;
- participă la întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea de fonduri de la instituţii financiare internaţionale;
- solicită, analizează şi tine evidenţa ofertelor de preţ;
- participă în comisiile de evaluare a licitaţiilor publice;
- urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăţenilor şi ale agenţilor economici;
- respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;
- urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.

- colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.

- controleaza in colaborare cu celelalte compartimente functionale, inregistrarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in evidentele contabile.
- solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
- saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

- alte sarcini stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului

- elaboreaza propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerea domeniului public, parcari, strazi, drumuri, trotuare ;
- elaboreaza propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerea retelei de apa si canalizare ;
- elaboreaza propuneri pentru lucrarile de dotare si mobilare a domeniului public la parcari publice autorizate, artere de circulatie si intersectii de artere de circulatie, de asemenea urmareste conservarea acestor dotari, conform celor stabilite prin documentele de urbanism si amenajarea teritoriului elaborate si avizate;
- supravegheaza si coordoneaza efectuarea lucrarilor de intretinere sau reparare a instalatiilor luminoase de semnalizare ( semafoare )inclusiv aparatele de dirijare electronica;
- coordoneaza realizarea lucrarilor de implementare a semnelor si indicatoarelor de circulatie precum si cele cu denumirea de strazi sau a altora de orientare menite sa asigure desfasurarea normala a circulatiei rutiere si pietonale;
- face propuneri in vederea aprobarii traseelor de circulatie rutiera in interiorul localitatii pe categorii de autivehicule inclusiv stabilirea locurilor de parcare sau interzicerea parcarii-dupa caz;
- asigura siguranta circulatiei rutiere si pietonale, executand marcajele rutiere si pietonale;
- elaboreaza propuneri pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerii domeniului public si privat finantate de la bugetul local;
- emite autorizaţii de spargere şi avize de principiu pentru lucrarile edilitare de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefonie , gaze, etc. care se executa pe teritoriul municipiului Deva de către terţi.
- rezolva cererile,sesizarile si reclamatiile cetatenilor cu privire la activitatea de reparaţii drumuri, circulaţie rutieră şi pietonală.
- îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin lege, H.C.L., Dispoziţii ale primarului şi şefii ierarhici.

Înapoi la Direcţia Deva 2020

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI