Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Exportă PDF - Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Tipăreşte pagina - Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Trimite unui prieten - Serviciul Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

publicat de AdministrAtor in Marti , 26 Februarie 2019, 13:42

Atributii in domeniul MONITORIZARII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
 pregatirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, in colaborare cu operatorii existenti si prezentarea acestora autoritatilor administratiei publice locale, municipale sau judetene, spre aprobare; - implementarea strategiilor locale, municipale sau judetene pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice si monitorizarea rezultatelor fiecarui operator;
 asigurarea conformitatii clauzelor atasate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice cu prevederile Strategiei nationale;
pregatirea si trimiterea raportului de activitate catre birourile de monitorizare de la nivel de prefectura;
 asistarea operatorilor de interes local, municipal sau judetean si a consiliilor locale, municipale sau judetene in procesul de accesare a fondurilor pentru investitii;
 prezentarea rapoartelor de activitate si supunerea acestora spre aprobarea consiliului local, municipal sau judetean;
 pregatirea si supunerea spre aprobare a ajustarilor strategiei locale, municipale sau judetene prin consultari cu autoritatile responsabile;
administrarea relatiei cu reprezentanti ai UE, ai institutiilor financiare internationale, ai bancilor si ai autoritatilor administratiei publice centrale;
Atributii în domeniul ACTIVITATII DE COORDONARE SI CONTROL SERVICII PUBLICE :
 participa la lucrarile comisiilor de licitatie si selectie de oferte in vedere atribuirii de contracte de lucrari in interesul municipiululi
 participa la lucrarile comisiilor de receptie a lucrarilor de investitii realizate de catre serviciile publice
 participa, alaturi de alte institutii publice, la efectuarea de controale pe raza municipiului Deva
 constata si aplica sanctiuni contraventionale
 face propuneri de buget in fiecare an si le fundamenteaza pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszapezire si zone verzi.
 organizeaza, in colaborare cu serviciile publice specializate, activitatea de salubrizare a municipiului Deva.
 verifica asigurarea curateniei si igienizarii domeniului public si privat al municipiului Deva pietelor agroalimentare, a malurilor apelor curgatoare, a terasamentelor de cale ferata, reteaua stradala etc.
 controleaza buna intretinere a zonelor verzi, a bazelor de agrement si sport, terenurilor de joaca pentru copii, fantanilor arteziene, izvoarelor publice si monumentelor istorice.
 participa la receptia lucrarilor de intretinere efectuate in parcuri si zone verzi, baze de agrement si sport, terenuri de joaca pentru copii, fantani arteziene, izvoare publice si monumente istorice.
 urmareste prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-l pot avea substantele si deseurile de orice natura si anunta autoritatile teritoriale pentru protectia mediului privind activitatile neconforme cu dispozitiile legale.
 participa la organizarea si luarea masurilor de aparare impotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a calamitatilor naturale.
 organizeaza si coordoneaza activitatea de ecarisaj pe teritoriul municipiului Deva.
 organizeaza si coordoneaza activitatea de deratizare si dezinsectie pe teritoriul municipiului Deva.
 asigura elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local al municipiului Deva si Primariei, ce privesc activitatile de care raspunde.
 constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta prin imputernicirea primarului.
 verifica la fata locului si solutioneaza sesizarile si reclamatiile facute de cetateni care se refera la activitatile de care raspunde.
 colaboreaza cu celelalte compartimente functionale pentru rezolvarea atributiilor sppecifice.
 controleaza si receptioneaza zilnic, sub aspect cantitativ si calitativ lucrarile de salubritate sau deszapezire.
 verifica zilnic modul de asigurare a curateniei si ordinii pe domeniul public si privat al municipiului Deva.
 verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta normele de protectie a mediului inconjurator.
 asigura aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectiva a deseurilor, reciclarea si reintroducerea lor in circuitul productiv.
 asigura intocmirea bancii de date in vederea cuprinderii in sistemul informatic a datelor fizice si financiare ce decurg din documentele de activitate.
 asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza.
 saptaminal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
 compartimentul executa si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local municipal, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
Atributii in domeniul ACTIVITATII DE ILUMINAT PUBLIC :
 urmăreşte şi verifică modul de realizare a contractului de concesionare a serviciului de iluminat public, aplicând prevederile Legii 230/ 2006 a serviciului de iluminat public cu modificările şi completările ulterioare;
 urmăreşte şi verifică modul de realizare a reabilitării şi întreţinerii iluminatului public;
 urmăreşte şi verifică consumul de energie electrică aferent iluminatului public;
 verifică, vizează şi semnează situaţiile de lucrări şi facturile aferente iluminatului public.

Atributii în domeniul MONITORIZĂRII ŞI CONTROLULUI ACTIVITĂŢILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL :
 acorda licente de transport public local de calatori
 primeste documente pentru inmatricularea autovehiculelor lente care circula ocazional pe drumuri publice, elibereaza certificate de inmatriculare si numere de inregistrare pentru acestea
 elibereaza documente pentru radierea autovehiculelor
 eliberează autorizaţii de acces tonaj pentru autovehicolele cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care tranzitează Municipiul Deva;
 creează un sistem relaţional cu operatorii de transport, călătorii, alte instituţii ale statului;
 asigură tipărirea, difuzarea, controlul, gestiunea şi distribuţia legitimaţiilor de călătorie;
 întocmeşte documentaţiile solicitate de consiliul local;
 stabileşte reţeaua de trasee de transport public local de călători, precum şi programele de circulaţie pentru fiecare traseu;
 stabileşte strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de călători în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare a transportului judeţean, preconizate de Consiliul judeţean;
 urmăreşte modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizaţi;
 stabileşte modul de formare a tarifelor şi modul de respectare a acestora de către operatorii de transport;
 urmăreşte modul de subvenţionare a transportului şi a categoriilor de călători care pot beneficia de aceste subvenţii sau de gratuităţi;
 controlează operatorii de transport privind continuitatea în respectarea criteriilor pe baza cărora s-a realizat autorizarea acestora, precum şi respectarea contractelor de concesiune şi a caietelor de sarcini;
 întocmeşte studiile de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local şi a infrastructurii aferente;
 întocmeşte regulamentul de desfăşurare a transportului public local de călători, pentru fiecare tip de transport: auto, tramvaie, troleibuze;
 ţine evidenţa în registru special a mijloacelor de transport şi a inspecţiilor tehnice periodice valabile;
 analizează permanent a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă de către operatorii de transport;
 organizează, monitorizează şi controlează activitatea operatorilor de transport public local de călători;
 controlează activitatea operatorilor de transport cu privire la calitatea serviciului de transport public local de călători prestat şi respectarea de către aceştia a prevederilor caietelor de sarcini;
 aplică hotărârile Consiliului Local cu privire la organizarea şi desfăşurarea transportului public local de călători cu mijloace auto, troleibuze şi tramvaie;
 organizează concesionarea executării transportului public local de călători, precum şi concesionarea / închirierea mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente, după caz, operatorilor de transport autorizaţi;
 asigură urmărirea în trafic a modului cum mijloacele de transport execută serviciul respectiv;
 urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport şi a staţiilor de îmbarcare/debarcare a călătorilor,
 urmăreşte desfăşurarea transportului public local de călători în condiţii de regularitate, confort şi siguranţă;
 asigură prestarea transportului public local de călători în condiţii civilizate, cu mijloace de transport moderne şi la tarifele cele mai accesibile;
verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de transport persoane - bunuri in regim de taxi valabile pe o prioadă nedeterminată cu respectarea condiţiilor legale;
vizeaza la fiecare 5 ani autorizatiile de transport persoane - bunuri in regim de taxi , verificand indeplinirea conditiilor ce au stat la baza emiterii lor;
 verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii de taxi valabile 5 ani cu respectarea condiţiilor legale;
vizeaza anual autorizatiile de taxi, verificand indeplinirea conditiilor ce au stat la baza emiterii lor;
 asigura desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiiolr taxi conform Legii 38/ 2003, acualizată, modificata si completata;
 intocmeste proiectul contractului de delegare a gestiunii pe care il supune aprobarii Consiliului Local si urmareste semnarea contractelor de delegare cu fiecare transportator autorizat, pe baza autorizatiei de transport si a numarului de autorizatii taxi obtinuta;
 verifica indeplinirea conditiilor legale si elibereaza autorizatii pentru executarea serviciului de inchirieri de autoturisme;
 tine evidenta autorizatiilor taxi atribuite pe tipuri de servicii ( transport de persoane - bunuri in regim taxi, transport persoane in regim de inchiriere) si al contractelor de delegare a gestiunii in registrul special de atribuire;
verifica lipirea ecusoanelor de tip autocolant pe autoturismele autorizate;
 asigura respectarea drepturilor si intereselor transportatorilor autorizaţi si accesul lor transparent si nediscriminatoriu la piata transportului public local;
 realizeaza consultarea asociatiilor profesionale de profil conform cerintelor legale;
 propun Consiliului Local spre aprobare numarul maxim de autorizatii taxi, nivelul tarifelor de distanta maximale, locurile de asteptare ale clientilor sau de stationare ale taxiurilor, forma ecusonului tip autocolant si alte prevederi necesare bunei organizari se executari a serviciului de transport in regim taxi;
 realizeaza controlul modului cum sunt respectrate prevederile Legii 38 / 2003 actualizată, modificata si completata, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport in regim taxi, precum si prevederile regulamentelor de organizare si executare a serviciului de transport in regim taxi;
 intocmeste referatul prin care propune suspendarea sau retragerea autorizatiei de transport si / sau de taxi atunci cand se constata nerespectarea prevederilor legale;
 retine autorizatia taxi daca la controlul efectuat nu sunt îndeplinite condiţiile legale care prevăd existenţa anumitor acte la bordul autovehiculului  organizeaza baza de date privind activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri ce constituie cazierul de conduita profesionala, conform prevederilor legale;
 in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza „Compartimentului atribuie contracte de achizitii publice" caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
 ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Atributii  în DOMENIUL ENERGETIC
- elaboreaza si propune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET
- identifica zonele unitare de incalzire
- elaboreaza in conformitate cu reglementarile cadru emise de ANRSC si supune spre aprobare autoritatii administratiei publice locale urmatoarele :
- regulamenul serviciului public de alimentare cu energie termica ;
- caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica si pentru exploatarea SACET ;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, dupa caz ;
- urmareste realizarea obiectivelor cuprinse in programul propriu de modernizare si dezvoltare a SACET
- urmareste indeplinirea clauzelor contractuale in cazul gestiunii delegate
- comunica periodic datele solicitate de autoritatile de reglementare competente
controleaza modul de desfasurare a activitatii privind repartizarea costurilor energiei termice in condominii
- furnizeaza si inainteaza catre autoritatea administratiei publice locale datele preliminare necesare fundamentarii si elaborarii strategiei de valorificare pe plan local a potentialului resurselor energetice regenerabile
- propune solutii de valorificare pe plan local a potentialului resurelor energetice regenerabile
- elaboreaza si urmareste realizare a programului de contorizare a SACET
- in cazul in care, pe parcursul desfasurarii activitatii compartimentului, se impune contractarea unui serviciu / produs / lucrare, compartimentul inainteaza „Compartimentului atribuie contracte de achizitii publice" caietul de sarcini necesar achizitiei respective, caiet care va cuprinde toate datele necesare achizitiei.
- ulterior achizitiei, dupa obtinerea unei copii a contractului de achizitie publica, compartimentul va urmari derularea contractului potrivit conditiilor contractuale si va intocmi un Proces-verbal de receptie la finalizarea contractului, Proces-verbal din care sa rezulte ca produsul a fost livrat, respectiv serviciul a fost prestat. Membrii comisiei de receptie vor fi numiti prin dispozitie a Primarului .

Atributii în domeniul PROTECŢIEI MEDIULUI
- Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiilor publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al Deva
- elaborează proiectul de buget pentru investiţii in domeniul protectiei mediului şi activităţi de educaţie ecologică la nivelul municipiului Deva .
- Întocmeşte teme de proiectare şi caiete de sarcini pentru obiectivele de investiţii privind protecţia mediului .
- Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.
- Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.
- Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului.
- Verifică pe teren ,soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare.
- Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Deva, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică a municipiului îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
- Colaborează cu diferite instituţii şi organisme care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.

 

Înapoi la Direcţia Deva 2020

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI