Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Direcţii / servicii - aparat propriu al primarului

Direcţia economica

Direcţia economica este direcţia de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la activitatea economică, financiar - contabilă, de îndrumare şi control a structurilor asemănătoare din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local .
Direcţia este condusă de un Director executiv şi are în componenţă :
Serviciul Financiar, Contabilitate condus de un Şef serviciu
Compartimentul monitorizare arierate, imprumuturi
Compartimentul evidenta patrimoniu
Serviciul administrativ condus de un Şef serviciu

Direcţia Deva 2020

Direcţia Deva 2020 este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care are atributii cu privire la :
-realizarea programelor de investiţii de reţele edilitare, de drumuri, construcţii de locuinţe şi a altor lucrări publice;
-organizarea, coordonarea şi verificarea realizarii lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
-intocmirea, împreună cu organele de specialitate, a unor programe privind refacerea si protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigurarea realizarii acestor programe;
-elaborează, redactează şi depune cereri de finantare pentru proiecte în vederea obţinerii finanţării nerambursabile interne şi/sau externe din fonduri alocate de la Guvernul României şi/sau Uniunea Europeană necesare pentru realizarea investiţiilor,
-asigură implementarea şi monitorizarea Programelor Publice ale municipiului Deva, realizează proiectarea aplicaţiilor, componente ale sistemului informatic al Primăriei, programarea şi implementarea lor .
-asigura aplicarea strategiilor informatice si a politicilor de securitate informatica, asigura depunerea proiectelor europene pe platforme online ;

Direcţia juridică şi administraţie publică locală

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală este structura de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care îndrumă activitatea de cunoaştere a prevederilor din actele normative, asigură respectarea legilor şi hotărârilor Guvernului României, hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile Primarului şi a oricăror acte cu caracter normativ.
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală este condusă de un Director executiv şi îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente funcţionale :

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA cu urmatoarele compartimente:
Compartimentul juridic
Compartimentul autoritate tutelara

Compartimentul administratie publica locala
Compartimentul centrul de informare a cetatenilor

Directia urbanism, privatizare

Direcţia urbanism, privatizare este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a municipiului Deva .

Direcţia este condusa de Arhitectul - sef și are in subordine :

Serviciul monitorizare și control urban, condus de un șef serviciu, compus din :

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii
Biroul privatizare ;

Compartimentul informare si consultare a publicului pentru planurile de urbanism si amenajarea teritoriului ;

Direcţia poliţia locala

„Directia Poliţie Locală Deva", denumita în prezentul regulament „Poliţia Locală", funcţionează ca și structură în cadrul aparatului de specialiate al Primarului municipiului Deva. Durata de funcţionare a Directiei Poliţie Locală este nelimitată. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale sunt prevăzute de Legea nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
Directia este condusa de un director executiv, funcționar public de conducere, numit în funcţie prin dispoziţia primarului, în urma unui concurs organizat conform legii. Salariaţii Directiei Politiei Locale sunt funcţionari publici şi angajaţi cu contract individual de muncă, numiţi prin dispozitia primarului în baza unui concurs organizat conform legii.
Poliţia Locală este direcţie de lucru a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Directia Impozite si Taxe Locale

Directia Impozite si Taxe Locale este direcţia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva care organizează şi asigură acţiunea de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi activitatea de urmarire, executare silită şi încasare la bugetul local a veniturilor fiscale şi nefiscale neplătite în termen .
Este condusă de un Director executiv și are în componență :
Compartimentul constatare persoane fizice ;
Compartimentul constatare persoane juridice ;
Compartimentul prelucrare date ;
Serviciul recuperare impozite și taxe locale

Alte birouri şi servicii

În directa subordonare a Primarului municipiului Deva îşi desfăşoară activitatea următoarele structuri funcţionale :

                                  - Birou administrare unitati de invatamant

                                  - Compartiment comunicare, promovare imagine

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI