Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Examen testare profesionala - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva

Exportă PDF - Examen testare profesionala - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - Examen testare profesionala - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - Examen testare profesionala - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Luni , 5 Martie 2018, 16:31

I. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea postului din cadrul Compartimentului baza de date
- Directia Politia Locala - compartiment reorganizat

 

Nr.

crt.

Functia, gradul profesional

Compartiment

Studii

Cunoștințe calculator /

Perfectionari, specializări /

1

Politist local, superior

Compartiment baza de date

Superioare - Stiinte ingineresti

DA

Program de formare initiala pentru politisti locali


La testare participă, potrivit art.100 alin. 3 din Legea nr. 188 / 1999, doar persoanele care anterior reorganizarii au facut parte din Compartimentul patrimoniu, baze de date, registratură al Serviciului Public de Politie Locala Deva .


II. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

A. Pentru functiile publice de executie vacante

 

Nr.

crt.

Functia, gradul profesional

Compartiment

Studii

Cunoștințe calculator /

Perfectionari, specializări /

1

Consilier, superior

Serviciul financiar, contabilitate

Superioare - Stiinte economice - finante, contabilitate

-

contabilitate

2

Consilier, superior

Compartiment monitorizare arierate si imprumuturi

Superioare

-

-

3

Consilier, superior

Compartiment constatare persoane fizice

Superioare - Stiinte economice

DA

-

4

Consilier, asistent

Compartiment prelucrare date

Superioare

DA

-

5

Referent superior

Compartiment prelucrare date

Medii

DA

-

6

Consilier juridic, superior

Serviciu recuperare impozite si taxe locale

Superioare - Stiinte juridice

-

comunicare

7

Consilier juridic, asistent

Compartiment  registru agricol

Superioare - Stiinte juridice

DA

-

8

Consilier, asistent

Serviciul informatica

Superioare - Matematica, informatica, stiinte economice

-

-

9

Consilier, debutant

Serviciul informatica

Superioare

-

-

10

Consilier, superior

Serviciul achizitii

Superioare - stiinte juridice

-

-

11

Consilier, superior

Serviciul achizitii

Superioare stiinte juridice sau economice

DA

 

Achizitii publice

12

Consilier, principal

Serviciul investitii si reparatii publice

Superioare - stiinte ingineresti-inginerie mecanica

DA

-

13

Consilier juridic, superior

Compartiment juridic

Superioare stiinte juridice

 

DA

-

14

Consilier, superior

Compartiment centrul de informare a cetateanului

Superioare

DA

Arhivistica

15

Consilier, superior

Compartiment administratie publica locala

Superioare - informatica

DA

Arhivistica

16

Consilier, principal

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii

Superioare - urbanism sau arhitectura

DA

-

17

Consilier, asistent

Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii

Superioare - urbanism sau arhitectura

 

DA

-

18

Consilier, superior

Serviciul resurse umane

Superioare - stiinte sociale- sociologie -resurse umane

- stiinte juridice

-stiinte administrative-administratie publica

DA

Resurse umane

 

19

Consilier, superior

Serviciul resurse umane

Superioare - stiinte sociale- sociologie -resurse umane

- stiinte juridice

-stiinte administrative -administratie publica

DA

Resurse umane

 

20

Consilier, superior

Compartiment pentru investitori

Superioare - Stiinte ingineresti

 

DA

 

Lb engleza incepator

 

La testare poate participa orice funcționar public aflat în perioada de preaviz ca urmare a desfintarii posturilor, care îndeplineşte cumulativ condiţiile specifice de ocupare a postului și care a ocupat o funcție similară cu postul pentru care se organizează testarea sau o funcție superioară .

 

B. Pentru posturile reorganizate în regim contractual

 

Nr.

crt.

Functia, gradul profesional

Compartiment

Studii

Perfectionari

1

Referent , treapta II

- 3 posturi -

Birou paza bunurilor

Medii

Curs de calificare(atestat) "Agent de Securitate"

 

La testare participă doar persoanele care anterior reorganizarii au facut parte din Biroul paza bunurilor al Serviciului public de Politie Locala Deva

 

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de mai sus sunt stabilite prin fișa postului, pentru fiecare post în parte .
Cerințele privind rubricile Studii de specialitate si Cunoștințe calculator, Perfectionari, specializări se dovedesc cu diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări.

 

Data și locul susținerii examenului, calendarul examenului de testare profesionala pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

Examenul de testare profesionala se desfășoară la sediul Primariei municipiului Deva conform următorului calendar, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a exemenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la nivelul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Deva și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 57 / 2018 :

a) afisare anunt : 05.03.2018
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen - 06 - 07.03.2018 ;
c) selecția cererilor - în data de 08.03.2018 pana la ora 13,00 ;
d) afisare rezultat selecției cereri - 08.03.2018 ;
e) depunere contestatii - 09.03.2018 pana la ora 12,00 ;
f) solutionare contestatii - 09.03.2018, cel târziu pana la ora 16,00 ;
g) sustinere proba scrisa :
- 15.03.2018 - ora 9,00 - functiile publice de executie
- 16.03.2018 - ora 9,00 - personal contractual - Birou paza bunurilor

h) corectare lucrari - 15 / 16 - 19.03.2018 ;
i) afisare rezultat proba scrisa - 19.03.2018 pana la ora 16,00 ;
j) depunere contestatii proba scrisa - 20.03.2018 pana la ora 12,00 ;
k) solutionare/afisare contestatii proba scrisa - 20.03.2018 pana la ora 16,00 ;
l) sustinere interviu (in caz de egalitate) : 21.03.2018 - ora 9,00 ;
m) rezultate finale - 21.03.2018 pana la ora 16,00 ;


BIBLIOGRAFIE pentru examenul de ocupare a posturilor VACANTE din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva


Pentru posturile din cadrul Serviciului resurse umane

1. LEGEA nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) - MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
2. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
3. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004
4. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu modificarile si completarile
5. HOTĂRÂRE nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Pentru postul din cadrul Compartimentului pentru investitori
1. Legea nr.102 / 2016 privind incubatoarele de afaceri - Monitorul Oficial nr. 393 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr.186 / 2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale- Monitorul Oficial nr. 421 / 2013, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Legea nr.346 / 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii- Monitorul Oficial nr. 681 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr.31 / 1990 privind societățile comerciale - Monitorul Oficial nr. 1066 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată


Pentru posturile din cadrul Compartiment urbanism amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii

 

1. LEGEA nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 933/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
2. ORDIN nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, MONITORUL OFICIAL nr. 797 / 2009, cu modificarile si completarile ulterioare
3. LEGEA nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, MONITORUL OFICIAL nr. 373 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
4. ORDINUL nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, MONITORUL OFICIAL nr. 199 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare

5. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 525 / 1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, MONITORUL OFICIAL nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare


Pentru posturile din cadrul Direcţiei economice

Consilier superior din cadrul Serviciului financiar, contabilitate


1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (cap.II - Principii, reguli și responasabilități), MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2. O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, (cap. XI - Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale), MONITORUL OFICIAL nr. 1186 / 2005, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare
4. O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, MONITORUL OFICIAL nr. 37 / 2003 cu modificările și completările ulterioare,
5. Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 799 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consilier superior din cadrul Compartimentului monitorizare, arierate, împrumuturi


1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, (cap. IV - Împrumuturi), MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2. O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, (cap. XI - Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale), MONITORUL OFICIAL nr. 37 / 2003, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. H.G. nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, MONITORUL OFICIAL nr. 1046 / 2006, cu modificările și completăruile ulterioare,
5. H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, MONITORUL OFICIAL nr. 154 / 1995, cu modificările și completările ulterioare,

 

Pentru posturile din cadrul Compartimentelor constatare persoane fizice si prelucrare date

 

1. LEGEA nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal - Titlul IX - Impozite si taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare
2. LEGEA nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare

3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale - MONITOR OFICIAL nr. 22 / 2016 cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale - MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată

 

Pentru postul din cadrul Serviciului recuperare impozite si taxe locale

 

1. LEGEA NR. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;
2. LEGEA NR. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015 cu modificările și completările ulterioare;
3. LEGEA NR. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - MONITORUL OFICIAL nr. 466 / 2014 cu modificările și completările ulterioare;
4. LEGEA NR. 554 / 2004 contenciosului administrativ - MONITORUL OFICIAL nr. 1154 / 2004 cu modificările și completările ulterioare;
5. O.G. NR. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 410 / 2001 cu modificările și completările ulterioare;


Pentru postul din cadrul Compartimentului juridic

 

1. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil ( Cartea a III-a, a V-a, a VI-a), (**republicată**) Monitorul Oficial nr. 505 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 134 / 2010 privind Codul de procedura civila ( Cartea I, a II-a ), (**republicată**) Monitorul Oficial nr. 247 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 554 / 2004 contenciosului administrativ, Monitorul Oficial nr. 1154 / 2004, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite, Monitorul Oficial nr. 291 / 2003, (*actualizată*) cu modificările şi completările ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată


Pentru posturile din cadrul Compartimentului centrul de informare a cetatenilor, Compartimentului administratie publica locala

 

1. Legea nr. 16 / 1996 privind Arhivele Naţionale, republicata, Monitorul Oficial nr. 293 / 2014, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Monitorul Oficial nr. 663 / 2001, cu modificările și completările ulterioare
3. LEGEA nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - TITLUL IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice - MONITORUL OFICIAL nr. 279 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare
4. ORDONANTA nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 84 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare
5. HOTARARE nr. 1.723 / 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul - MONITORUL OFICIAL nr. 1009 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Pentru postul din cadrul compartimentului registru agricol

 

1. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 218 / 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, MONITORUL OFICIAL nr. 242 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare
2. LEGEA nr. 145 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, MONITORUL OFICIAL nr. 794 / 2014, cu modificările şi completarile ulterioare
3. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil ( Cartea a III-a, a V-a, a VI-a), (**republicată**) Monitorul Oficial nr. 505 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 134 / 2010 privind Codul de procedura civila ( Cartea I, a II-a ), (**republicată**) Monitorul Oficial nr. 247 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată


Pentru posturile din cadrul Serviciului informatica

 

1. LEGEA nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - MONITORUL OFICIAL nr. 790 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
2. LEGEA nr. 455 / 2001 privind semnătura electronică, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 316 / 2014
3. ORDIN nr. 1.168/492/3.024/3.337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, MONITORUL OFICIAL nr. 52 / 2018
4. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
5. LEGEA nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007 cu modificarile si completarile ulterioare: CAP. II - Consiliile Locale, CAP. III - Primarul si Viceprimarul;


Pentru posturile din cadrul Serviciului achizitii

 

1. Legea nr. 101/ 2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, MONITORUL OFICIAL nr. 393/ 2016

2. Legea nr. 98/ 2016, privind achiziţiile publice, MONITORUL OFICIAL nr. 390/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Hotararea nr. 395/ 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, MONITORUL OFICIAL nr. 423/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Ordonanţa nr. 119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2), cu modificările și completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 799 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată

Pentru posturile din cadrul Serviciului investitii si reparatii publice
1. Hotararea nr. 907/ 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, MONITORUL OFICIAL nr. 1.061/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 392/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Hotararea nr. 867/ 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 985/ 2016
4. Legea nr. 50 / 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Monitorul Oficial nr. 933 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Hotararea nr. 273 / 1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Monitorul Oficial nr. 193 / 1994, cu modificarile si completarile ulterioare


Pentru postul din cadrul Compartimentului baze de date al Direcţiei Politia Locala - compartiment reorganizat

 

1. LEGEA nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882/2010, cu modificările şi completările ulterioare
3. LEGEA nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - MONITORUL OFICIAL nr. 790 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare
4. ORDONANTA nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - MONITORUL OFICIAL nr. 84 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare
5. LEGEA nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici - MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată

 

Pentru posturile din cadrul Biroului paza bunuri al Direcţiei Politia Locala - compartiment reorganizat


1. LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 189/2014, cu modificările şi completările ulterioare
2. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - MONITORUL OFICIAL nr. 335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare
3. LEGEA nr. 155 / 2010 a poliţiei locale, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 339/2014, cu modificările şi completările ulterioare
4. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - MONITORUL OFICIAL nr. 882/2010, cu modificările şi completările ulterioare
5. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

I. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea postului din cadrul Compartimentului baza de date - Directia Politia Locala - compartiment reorganizat

 

Functia, gradul profesional Compartiment Studii Cunoștințe calculator / Perfectionari, specializări /
1 Politist local, superior Compartiment baza de date / studii Superioare - Stiinte ingineresti / operare calculator / Program de formare initiala pentru politisti locali


La testare participă, potrivit art.100 alin. 3 din Legea nr. 188 / 1999, doar persoanele care anterior reorganizarii au facut parte din Compartimentul patrimoniu, baze de date, registratură al Serviciului Public de Politie Locala Deva .


II. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

 

A. Pentru functiile publice de executie vacante

 

Functia, gradul profesional Compartiment Studii Cunoștințe calculator / Perfectionari, specializări /
1 Consilier, superior Serviciul financiar, contabilitate / Studii superioare - Stiinte economice - finante, contabilitate / Perfectionari, specializari - contabilitate
2 Consilier, superior Compartiment monitorizare arierate si imprumuturi / Studii Superioare - fara alte cerinte
3 Consilier, superior Compartiment constatare persoane fizice / Studii Superioare - Stiinte economice / Operare calculator
4 Consilier, asistent Compartiment prelucrare date / Studii Superioare / Operare calculator
5 Referent superior Compartiment prelucrare date / Studii Medii / operare calculator
6 Consilier juridic, superior Serviciu recuperare impozite si taxe locale / Studii Superioare - Stiinte juridice / Perfectionari, specializari -  comunicare
7 Consilier juridic, asistent Compartiment registru agricol / Studii superioare - Stiinte juridice / Operare calculator
8 Consilier, asistent Serviciul informatica / Studii Superioare - Matematica, informatica, stiinte economice / fara alte cerinte
9 Consilier, debutant Serviciul informatica / Studii Superioare fara alte cerinte
10 Consilier, superior Serviciul achizitii / Studii Superioare - stiinte juridice  / fara alte cerinte
11 Consilier, superior Serviciul achizitii / Studii Superioare stiinte juridice sau economice / Operare calculator / Perfectionari, specializari  Achizitii publice
12 Consilier, principal Serviciul investitii si reparatii publice / Studii  Superioare - stiinte ingineresti-inginerie mecanica / Operare calculator
13 Consilier juridic, superior Compartiment juridic / Studii Superioare stiinte juridice / operare calculator
14 Consilier, superior Compartiment centrul de informare a cetateanului / studii Superioare / operare calculator / perfectionari, specializari -  Arhivistica
15 Consilier, superior Compartiment administratie publica locala / studii Superioare - informatica / operare calculator / perfectionari, specializari - Arhivistica
16 Consilier, principal Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii / studii Superioare - urbanism sau arhitectura / operare calculator /
17 Consilier, asistent Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, autorizatii in constructii / studii Superioare - urbanism sau arhitectura / operare calculator
18 Consilier, superior Serviciul resurse umane / studii Superioare - stiinte sociale- sociologie -resurse umane ; - stiinte juridice ;
stiinte administrative-administratie publica / operare calculator / perfectionari, specializari -  Resurse umane

19 Consilier, superior Serviciul resurse umane / studii Superioare - stiinte sociale- sociologie -resurse umane ; stiinte juridice ;
stiinte administrative -administratie publica / operare calculator / perfectionari, specializari -  Resurse umane

20 Consilier, superior Compartiment pentru investitori / studii Superioare - Stiinte ingineresti / operare calculator / atestat Lb engleza

La testare poate participa orice funcționar public aflat în perioada de preaviz ca urmare a desfintarii posturilor, care îndeplineşte cumulativ condiţiile specifice de ocupare a postului și care a ocupat o funcție similară cu postul pentru care se organizează testarea sau o funcție superioară .

 

 

B. Pentru posturile reorganizate în regim contractual


Functia, gradul profesional Compartiment Studii Perfectionari
 Referent , treapta II -  3 posturi - Birou paza bunurilor / studii Medii / Curs de calificare(atestat) "Agent de Securitate"
La testare participă doar persoanele care anterior reorganizarii au facut parte din Biroul paza bunurilor al Serviciului public de Politie Locala Deva

 

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de mai sus sunt stabilite prin fișa postului, pentru fiecare post în parte .
Cerințele privind rubricile Studii de specialitate si Cunoștințe calculator, Perfectionari, specializări se dovedesc cu diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări.

 

 

Înapoi la Reorganizare

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

Petiţii

Depune și urmărește online o petiție

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice