Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Biroul fond locativ

Exportă PDF - Biroul fond locativ Tipăreşte pagina - Biroul fond locativ Trimite unui prieten - Biroul fond locativ

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:36

Atribuţii:

• Administrarea fondului locativ de stat, a fondului locativ realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe și a fondului locativ aflat în proprietatea publică și privată a Municipiului Deva și transmis în administrarea Direcției de asistență socială;
• Intocmirea și gestionarea bazei de date în sistem informatic cu imobilele din fondul locativ de stat, cu imobilele realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe și cu imobilele aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Deva;
• Preluarea dosarelor de locuințe sociale, a dosarelor de locuințe pentru tineri detinate închirierii și a dosarelor de locuințe de serviciu, întocmirea și actualizarea periodică a evidenței dosarelor de locuințe, verificarea actelor depuse de solicitanți și calcularea punctajelor în vederea întocmirii listei de priorități anuale;
• Intocmirea documentatiei care sta la baza repartizarii spre închiriere a locuințelor sociale, a camerelor de cămin, a locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe și a locuințelor de serviciu, conform listelor anuale de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de astfel de locuințe;
• Încheierea contractelor de închiriere în baza repartițiilor emise de Consiliul Local al Municipiului Deva, stabilirea chiriilor pe tipuri de locuințe, conform prevederilor legale în vigoare, încheierea actelor adiționale de modificare a clauzelor contractuale;
• Incasarea și urmărirea chiriilor lunare, stabilirea și încasarea penalităților aferente pentru chiriile neachitate în termen, virarea lunară către ANL a sumelor datorate din chiriile încasate de la chiriașii locuințelor pentru tineri destinate închirierii;
• Intocmirea listelor de plată lunare cu cheltuielile comune datorate de chiriașii din locuințele sociale și căminele aflate în proprietatea Municipiului Deva și administrarea Direcției de asistență socială;
• Incasarea și urmărirea cheltuielilor comune pentru locuințele sociale și căminele aflate în proprietatea Municipiului Deva și administrarea Direcției de asistență socială;
• Intocmirea documentației de acționare în judecată a chiriașilor rău-platnici, în vederea rezilierii contractelor de închiriere, a recuperării debitelor la chirie și cheltuieli comune și a evacuării persoanelor din locuințe;
• Intocmirea documentatiei privind vânzarea către chiriași a locuințelor construite din fondurile statului, cu plata integrală a prețului sau cu plata în rate, în baza prețului de vânzare stabilit de un evaluator autorizat, întocmirea documentației necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, întocmirea desfășurătorului de rate lunare;
• Incasarea avansului și a ratelor lunare pentru locuințele construite din fondurile statului care se vând chiriașilor, urmărirea lunară a încasării ratelor;
• Intocmirea documentatiei privind vânzarea către chiriași a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL, cu plata integrală a prețului sau cu plata în rate, în baza prețului de vânzare stabilit de administrator conform prevederilor legale în vigoare, întocmirea documentației necesare încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, întocmirea desfășurătorului de rate lunare;
• Incasarea avansului, a comisionului datorat unității care efectuează vânzarea și a ratelor lunare în cazul locuințelor pentru tineri destinate închirierii care se vând chiriașilor, urmărirea lunară a încasării ratelor și virarea lunară a sumelor datorate Agenției Naționale pentru Locuințe;
• Intocmirea proiectelor de hotărâri care vizează activitatea de fond locativ, care se supun lunar spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Deva, precum și punerea în aplicare a acestora;
• Intocmirea adeverințelor către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara-Deva, în vederea rectificării erorilor existente în extrasele de Carte Funciară pentru apartamentele vândute de R.A.G.C.L. Deva și O.J.C.V.L. Deva;
• Intocmirea de adeverințe prin care se atestă nedeținerea calității de chiriași în imobilele aflate în propietatea statului și/sau a Municipiului Deva;
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Biroul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Biroul fond locativ

 

Sef birou

Muntianu Daniela Carmen

 

Avram Mariana - consilier superior

Coste Carmen Laura - consilier principal

Casalean Verginica Flavia - consilier asistent

Dragulescu Georgiana - consilier superior

Dragulesc Liliana - consilier superior

Dimoiu Mircea - consilier superior

Gata Simina - consilier superior

Stefan Elena - consilier superior

Vlad Aurora - consilier superior

Suciu Robert Ioan - inspector specialitate gr.II

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 


 

 

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice