Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment monitorizare servicii sociale

Exportă PDF - Compartiment monitorizare servicii sociale Tipăreşte pagina - Compartiment monitorizare servicii sociale Trimite unui prieten - Compartiment monitorizare servicii sociale

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:47

Atribuţii:

o Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
o Primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
o Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
o Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
o Realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
o Participa la acordarea de servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;
o Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;
o Participa la elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune;
o Transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
o Organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
o Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
o Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local, in funcție de nevoile identificate la nivelul municipiului Deva;
o Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
o Monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
o Participa la elaborarea proiectului de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune,
o Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile la nivel local;
o Efectuarea si intocmirea anchetelor sociale in vederea internarii persoanelor adulte intr-un centru de asistenta sociala;
o In cazul persoanelor adulte institutionalizate in centre se asistenta sociale, efectueaza si intocmeste periodic anchete sociale la domiciliul familiei apartinatoare ;
o Sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;
o Planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
o Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
o Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
o Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
o Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
o Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
o Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
o Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Compartimentul monitorizare servicii sociale

 

Dragomir Ramona - inspector de specialitate 1A

Cosma Laura Tiberia - inspector de specialitate 1A

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice