Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartiment strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare

Exportă PDF - Compartiment strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare Tipăreşte pagina - Compartiment strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare Trimite unui prieten - Compartiment strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile, arhivare

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:15

Atribuţii:

• Intocmește baza de date, pe care o actualizează periodic, cu privire la asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile cu care încheie protocoale şi contracte de colaborare;
• Colaboreaza cu ONG, unitati de cult sau persoane fizice si juridice, care desfasoara activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului, in domeniul asistentei sociale pentru persoanele defavorizate, pentru persoanele varstnice si pentru persoanele cu handicap;
• Colaboreaza cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Hunedoara, cu institutiile publice de la nivel local in vederea incheierii de parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local;
• Intocmeste proiecte de hotarari privind incheierea de Conventii de parteneriat intre Directia de asistenta sociala Deva si O.N.G - uri locale care desfasoara activitati in domeniul protectiei sociale;
• Monitorizează derularea convenţiilor de parteneriat, contractelor de finanţare, contractelor de subvenţionare incheiate de directie pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;
• Realizează demersurile necesare în vederea încheierii contractelor de voluntariat pentru persoane fizice, cetăţeni români sau străini, care doresc să presteze activităţi de voluntariat în cadrul Directiei;
• Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
• Colaboreaza cu personalul din cadrul directiei precum si cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului la scrierea proiectelor sociale pentru obtinerea de fonduri europene in vederea imbunatatirii serviciilor sociale la nivel local;
• Elaborarea si redactarea de proiecte sociale, finantate din fonduri guvernamentale precum si din fonduri externe nerambursabile, in functie de nevoile sociale identificate la nivel local;
• Colaboreaza cu toate serviciile, birourile si compartimentele din cadrul directiei si din aparatul de specialitate al primarului pentru identificare nevoilor sociale ale comunitatii locale si implementarea proiectelor finantate din fonduri interne si/sau externe nerambursabile;
• Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/ înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate;
• Identifică fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate;
• Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile;
• Elaborează cererea de finanțare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri;
• Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener;
• Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare;
• Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare;
• Evaluează nevoile sociale la nivel municipiului şi propune soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate;
• Identifică situaţiile deosebite ce apar în domeniul asistenţei sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora;
• Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale;
• Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia.
• Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
• Colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea și implementarea strategiei locale dezvoltare a serviciilor sociale;
• Coordonează implementarea strategiei locale în domeniul asistenţei sociale;
• Realizează, în colaborare cu cei implicați, planurile anuale de implementare ale strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale;
• Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale;
• Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.;
• Culege informaţii necesare pentru realizarea materialelor;
• Participă la organizarea diverselor activităţi ale instituției (seminarii, conferinţe, etc.), în domeniul său de activitate;
• Culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale;
• Organizează activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale (propune și contactează colaboratorii, parteneri și participanții, propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia);
• Propune modificarea si reactualizarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al institutiei, prin dispozitia directorului executiv in situatia in care constata necorcondante intre prevederile acestuia si situatia reala sau ori de cate ori este necesar;
• Urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifica modul de respectare a prevederilor Legii nr.16/1996 a arhivelor nationale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre compartimentele creatoare de documente;
• Organizează depozitul de arhivă dupa criterii prealabil stabilite, confom prevederilor legale incidente, mentine ordinea in depozitul de arhiva, propune masuri de dotare corespunzatoare cu mobilier, rafturi, etc, mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, propune masuri corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;
• Verifica si preia de la compartimentele institutiei, pe baza de inventare, dosarele constituite;
• Întocmeşte inventare pentru documentele făra evidenţă, aflate în depozit; 
• La solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva Direcției (decizii, dispozitii, contracte, împreunã cu documentaţia aferentă, etc.); 
• Asigură punerea la dispoziţie a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din cadrul Direcției, pe baza de semnatură;
• Verifică integritatea documentelor împrumutate după restituire; 
• Răspunde la corespondenţă cu autorităţile administraţiei publice privitoare la sesizări ale unor petenţi, persoane fizice şi juridice cu privire la autenticitatea unor documente din arhivă; 
• Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrul de evidenţă curentă; 
• Asigură secretariatul comisiei de selecţionare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate; 
• Pregateşte lucrările pentru Comisia de expertiză în vederea expertizei valorii materialelor documentare, pentru selecţionarea şi păstrarea în continuare în bune condiţii a celor de interes ştiinţific şi eliminarea celor a căror valoare practică a expirat; 
• Pune la dispoziţia Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 
• Comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificari survenite în activitatea Direcției cu implicaţii asupra arhivei; 
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Soluţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată;
• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice