Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant

Exportă PDF - Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant Tipăreşte pagina - Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant Trimite unui prieten - Compartimentul asistenta medicala in unitatile de invatamant

publicat de AdministrAtor in Marti , 25 Septembrie 2018, 16:05

Asistenta medicala acordata prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant se asigura in cabinetele medicale din gradinite si scoli in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

I. Atributiile medicului scolar/medicului

Tipul de servicii

Atributii specifice

1.Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitătii

a) Semnalează directorului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor directorului unitătii de învătământ si comunitătii locale.

c) Controlează respectarea conditiilor de igienă din spatiile de învătământ, de cazare si alimentatie din unitătile de învătământ arondate.

d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, în vederea depistării afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.

e) Urmăreste modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizică).

f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a prescolarilor si scolarilor.

g) Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale ale personalului didactic si administrativ-gospodăresc din unitătile arondate, conform reglementărilor de sănătate si securitate în muncă.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evaluează circuitele functionale si propune toate măsurile pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

b) Prezintă măsurile necesare directorului unitătii de învătământ.

c) Sprijină conducerea unitătii de învătământ în mentinerea conditiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

d) Verifică implementarea măsurilor propuse.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează, în scris, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în legătură cu aceste abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Vizează întocmirea meniurilor din grădinite si cantine scolare.

b) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentatii sănătoase.

c) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si cantine scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

d) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a eventualelor nereguli constatate.

e) Informează operativ directorul unitătii de învătământ despre neregulile constate si despre măsurile ce trebuie adoptate.

2.Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materiale sanitare si cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, după caz).

Imunizări

a) Organizează activitatea de vaccinare, în conditii de igienă si de sigurantă.

b) Colaborează cu directiile de sănătate publică în vederea aprovizionării cu vaccinurile prevăzute în calendarul national de imunizare, pe clase.

c) Asigură lantul de frig la nivelul unitătii de învătământ, conform normelor Ministerului Sănătătii.

d) Efectuează imunizările în conformitate cu normele Ministerului Sănătătii.

e) Informează directorul unitătii de învătământ asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizărilor.

f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitătii de vaccinare.

g) Consiliază cadrele didactice cu privire la modul de informare a părintilor, pentru a accepta desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

h) Se îngrijeste de întocmirea corectă a evidentelor necesare si de raportarea în termene a activitătii de imunizare.

Triaj epidemiologie

a) Initiază supravegherea epidemiologică a prescolarilor din grădinite si a elevilor.

b) Depistează, izolează si declară orice boală infectocontagioasă, în functie de grupă.

c) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.

d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medici lor epidemiologi.

e) Initiază actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

f) Initiază actiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

g) Efectuează triajul epidemiologie după vacantele scolare sau ori de câte ori este nevoie.

h) Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice si urmăreste tratamentul cazurilor depistate.

3.Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate.

b) Asigură asistentă medicală pe perioada desfăsurării examenelor nationale.

c) Prezintă în consiliile profesorale ale unitătilor de învătământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a copiilor.

 

 

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

 

d) Examinează elevii care vor fi supusi imunizări lor profilactice, pentru stabilirea eventuale lor contraindicatii, si supraveghează efectuarea vaccinărilor si aparitia reactiilor adverse postimuniz are (RAPI).

e) Examinează toti prescolarii din grădinite si elevii - examenul medical de bilant al stării de sănătate din clasele 1, a IV-a, a VIII-a-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică si neuropsihică si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

f) Selectionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor scolare si profesionale la terminarea învătământului gimnazial si liceal.

g) Examinează prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare (cu exceptia celor sportive) si în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie, în care seva mentiona si patologia cronică a copilului. Pentru participările la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialisti de medicină sportivă.

h) Vizează documentele medicale pentru obtinerea de burse medicale scolare.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidenta specială, în scop recuperator.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată si activitatea cabinetelor medicale din grădinite si scoli.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Eliberează adeverinte medicale la terminarea grădinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

4.Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de bilete de trimitere

Eliberează bilete de trimitere simple.

Acordarea de scutiri medicale

a) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele scolare.

b) Eliberează scutiri medicale de prezentă la cursurile scolare pentru elevii bolnavi.

c) Eliberează scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizică scolară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităti sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate medicilor, în limitele competentelor.

b) Examinează, tratează si supraveghează medical prescolarii si elevii, inclusiv pe cei izolati, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

5.Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Medicul, împreună cu directorul unitătii de învătământ, initiază, desfăsoară si colaborează la organizarea diverselor activităti de educatie pentru sănătate în cel putin următoarele domenii:

(i) nutritie sănătoasă si prevenirea obezitătii;

(ii) activitate fizică;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuală (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregătirea pentru actiune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor "Sanitarii priceputi"; (viii) orice alte teme privind stilul de viată sănătos.

b) Initiază si participă, după caz, la lectiile de educatie pentru sănătate.

c) Participă la lectoratele cu părintii ale căror teme vizează sănătatea copiilor.

d)Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.

e) Organizează instruiri ale personalului didactic si administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătătii si ale educatiei pentru sănătate, în rândul prescolarilor si elevilor.

g) Participă la programe de educatie medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.

 

II. Atributiile asistentului medical

Tipul de servicii

Atributii specifice

1.Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul

riscurilor pentru sănătatea

colectivitătii

a) Semnalează medicului unitătii/directorului scolii, după caz, încălcările legislative vizând determinantii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si băuturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnalează medicului unitătii/directorului unitătii de învătământ nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical.

c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) si activă (jocuri) a copiilor si conditiile în care se realizează aceasta.

d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de căli re (aer, apă, soare, miscare) a organismului copiilor.

e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinite în timpul spălării pe mâini a acestora si la servirea mesei.

f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.

g) Izolează copiii suspecti de boli transmisibile si anuntă urgent medicul colectivitătii, familia sau reprezentantul legal.

h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice fată de contacti si efectuând recoltări de probe biologice, dezinfectii etc.

i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie si ridică buletinele de analiză în situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

j) Întocmeste zilnic în grădinite evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie conditionată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depăsesc 3 zile.

k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădinite (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de învătământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditatii, grupuri sanitare, spălătorii) si de alimentatie (bucătării si anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute si aducând operativ la cunostintă medicului si, după caz, conducerii unitătii deficientele constatate.

1) Execută actiuni de combatere a boli lor transmisi bile din focarele existente în scoli, întocmind si fise de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza si scabie).

Gestionarea circuitelor functionale

Evaluează circuitele functionale sub supervizarea medicului si propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele si normele de igienă.

Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

a) Constată abaterile de la normele de igienă si antiepidemice.

b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asupra acestor abateri.

c) Supervizează corectarea abaterilor, în functie de responsabilitătile stabilite de medic.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Participă la întocmirea meniu iilor săptămânale si la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentatia prescolarilor si elevilor.

b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar si starea de sănătate a acestuia, cu interdictia de a presta activităti în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunostintă conducerii grădinitei aceste constatări.

c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie si controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.

d) Controlează zilnic proprietătile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinite si din cantinele scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

Tipul de servicii

Atributii specifice

2.Servicii de mentinere a stării de sănătate individuale si colective

Servicii curente

a) Gestionează, în conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sănătătii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgentă si răspunde de utilizarea lor corectă.

b) Însoteste, după caz, copiii din grădinită în situatia deplasării acestora într-o tabără de vacantă, pe toată durata acesteia.

c) Asigură asistenta medicală în taberele de odihnă pentru prescolari, scop în care poate li detasat în aceste unităti.

d) Urmăreste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgentă, materialele sanitare si cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

e) Urmăreste si consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

f) Aplică, în conformitate cu instructiunile Ministerului Sănătătii, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitătii.

g) Supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor, iar în situatii de urgentă anuntă, după caz, medicul colectivitătii, serviciul de ambulantă, conducerea unitătii de învătământ, precum si familiile/reprezentantul legal al prescolarilor si elevilor.

Imunizări

a) Efectuează catagrafia elevilor supusi (re)vaccinărilor.

b) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul national de imunizări.

c) Înregistrează în fisa de consultatie si în registrul de vaccinări imunizările efectuate.

d) Îndeplineste măsurile stabilite de medic pentru organizarea activitătii de imunizare a elevilor.

e) Încurajează cadrele didactice si părintii să faciliteze si, respectiv, să accepte desfăsurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.

f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementărilor în vigoare.

Triaj epidemiologie

a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinite.

b) Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacantă, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

c) Depistează si izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

d) Participă la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medicului.

f) Execută actiuni antiparazitare si antiinfectioase în focarele din grădinite si scoli, conform normelor Ministerului Sănătătii.

g) Execută actiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

3.Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

Evaluarea stării de sănătate

a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate initiate în unitătile de copii si tineri arondate, conform dispozitiilor medicului.

b) Participă alături de medicul colectivitătii la examinarea medicală de bilant a stării de sănătate a elevilor.

c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fisele medicale.

d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înăltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, Irecventă cardiacă, fortă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) si altele, cu consemnarea rezultatelor în fisele medicale.

e) Consemnează în fisele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilant ale stării de sănătate si rezultatele controalelor elevilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii, precum si motivările absentelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educatie fizică scolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică scolară.

f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate si scoli profesionale.

g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale scolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.

h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supusi imunizarilor profilaetice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale,

i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor si supraveghează aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).

Tipul de servicii

Atributii specifice

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Inregistrează si supraveghează copiii cu afectiuni cronice, consemnând în fise rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidentă specială, datele controalelor medicale.

Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informational din sănătate

a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrisi în clasa 1.

b) Execută activităti de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică si de morbiditate (incidentă, prevalentă etc).

c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar, calculând indicatorii de prevalentă, incidentă si structură a morbiditătii.

d) Completează adeverintele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a si ultimul an al scolilor profesionale.

4.Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acordă, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitătile de învătământ arondate, apelează Serviciul unic de urgentă - 112 si supraveghează transportul prescolarilor la unitătile sanitare.

b) Efectuează tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.

c) Supraveghează prescolarii si elevii izolati în infirmerie si efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

d) Completează, sub supravegherea medicului colectivitătii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgentă.

5.Servicii de promovare a unui stil de viată sănătos

Educatia pentru sănătate

a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la prescolari.

b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivitătii, activităti de educatie pentru sănătate cu părintii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din grădinită si, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.

c) Instruieste grupele sanitare si însoteste la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionată.

d) Colaborează cu cadrele didactice în sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sănătate a elevilor, pe clase si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.

e) Participă la lectoratele cu părintii elevilor pe teme de educatie pentru sănătate.

f) Desfăsoară actiuni de educatie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

g) Participă la consiliile profesorale în care se discută si se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învătământ.

h) Instruieste personalul administrativ si de îngrijire din spatiile de învătământ, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spatiile respective.

i) Participă la instruiri profesionale.

j) Participă la programe de educatie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare

 

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice