Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali

Exportă PDF - Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali Tipăreşte pagina - Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali Trimite unui prieten - Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali

publicat de AdministrAtor in Marti , 25 Septembrie 2018, 16:01

o Efectuarea si intocmirea anchetelor sociale pentru persoanelor bolnave, in vederea prezentarii acestora la Comisia de expertiza a persoanelor cu handicap;
o Preluarea certificatelor de incadrare in grad de handicap de la DGASPC Hunedoara si distribuirea acestora catre persoanele/reprezentanții legali beneficiare;
o Consilierea persoanei cu handicap grav/reprezentantului legal al acesteia, in ceea ce priveste obtiunea pentru angajarea unui asistent personal sau pentru acordarea indemnizatiei lunare ;
o Consilierea persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, in ceea ce priveste condițiile de angajare precum și actele necesare intocmirii dosarului de angajare;
o Preluarea si verificarea dosarului de angajare al persoanei care solicită angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav;
o Efectuează ancheta sociala la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav, urmărind stabilirea compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea că asistent personal şi persoană cu handicap grav, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al acesteia;
o Dosarul persoanei, pentru care se propune angajarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, se comunica Serviciului resurse umane, administrativ in vederea intocmirii documentației pentru angajare;
o Efectuarea periodica de verificari la domiciliul persoanelor cu handicap grav în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, intocmind rapoarte de monitorizare;
o Reevaluează dosarele asistenţilor personali ori de câte ori este nevoie;
o Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica Serviciului resurse umane, administrativ;
o Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap grav, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială Deva ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora;
o Asigura efectuarea instructajul asistenţilor personali în domeniul SSM şi PSI in funcție de tematica propusa;
o Intocmeste raportul de activitate al asistentilor personali, care se prezinta semestrial Consiliului local;
o Intocmeşte situaţii statistice privind asistenţii personali şi drepturile de care beneficiază şi le transmite instituţiilor interesate în termenele legale;
o Consilierea familiei privitor la drepturile legale de care beneficiază copilul și familia, dacă se solicită încadrare în grad de handicap, având în vedere că acest lucru se poate face la orice vârstă a copilului, și se recomandă să se realizeze în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sau suspiciunea unei dizabilități;
o Consilierea familiei privitor la dreptul la educație pentru toți copiii, importanța și prioritatea educației incluzive și serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării școlare și profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unități antepreșcolare de educație timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau fără orientare școlară de către COSP;
o Consilierea familiei privitor la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de handicap, respectiv ale orientării școlare și profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea părinților/reprezentantului legal;
o Consilierea familiei privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul și procedurile de obținere a acestor acte;
o Intocmește evaluarea socială care presupune analiza, cu precădere, a contextului familial, a calității mediului de dezvoltare a copilului - locuință, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securității fizice și psihice, inclusiv a factorilor de mediu ca bariere și facilitatori, precum și a factorilor personali.
o In cadrul procesului de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare, între DAS Deva și părinții/reprezentantul legal al copilului încadrat în grad de handicap, se încheie un contract cu familia pe durata valabilității planului;
o Intocmește rapoarte de monitorizare pentru copiii din familie încadrați în grad de handicap in vederea verificării îndeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultăților de implementare a planului și găsirea de soluții de remediere, astfel încât copilul să beneficieze de abilitare-reabilitare optimă.
o Realizeaza reevaluarea semestriala pentru fiecare copil încadrat în grad de handicap, a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat urmărește eficiența beneficiilor, a serviciilor și a măsurilor de intervenție.
o Consilierea persoanelor cu handicap privitor la drepturile de care beneficiaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
o Acordarea facilitatilor prevazute de lege precum si a celor aprobate de Consiliul local al municipiului Deva pentru persoanele cu handicap (bilete de calatorie pentru mijloacele de transport in comun, legitimații-card de parcare, roviniete, etc);
o Asigură confidenţialitatea informaţiilor privind persoanele care beneficiază de servicii sau drepturi de natură socio-medicală;
o Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
o Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
o Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
o Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
o Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Compartimentul de monitorizare a asistentilor personali

 

Mihet Marcel - consilier superior

Petricele Mariana Adriana - consilier superior

Podelean Camelia Cristina - consilier superior

Racoiu Ana Maria - consilier principal

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice