Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Compartimentul resurse umane

Exportă PDF - Compartimentul resurse umane Tipăreşte pagina - Compartimentul resurse umane Trimite unui prieten - Compartimentul resurse umane

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:13

Atributii:
• Intocmeste, gestioneaza si raspunde de dosarele profesionale ale functionarilor publici, dosarele personale ale personalului contractual si ale asistentilor personali si urmareste dinamica personalului Directiei;
• Solicita si centralizeaza declaratiile de avere si de interese pentru functionarii publici din cadrul directiei si le transmite anual Agentiei Nationale de Integritate, in termenul prevazut de lege;
• Întocmeşte actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau raportului de munca prin contractul individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul Directiei;
• Răspunde de stabilirea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad, gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii, a personalului Directiei si a asistentilor personali;
• Asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, trepte profesionale si răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;
• Întocmeşte, completeaza si transmite Registrul general de evidenţa al salariaţilor pe portalul Inspectiei Muncii;
• Intocmeste, completeaza si actualizeaza baza de date privind evidenţa funcţionarilor publici si a functiei publice existenta pe portalul A.N.F.P., conform legislaţiei în vigoare;
• Colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• Intocmeste documentatia necesara pentru modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala Deva, pe care o inainteaza Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Deva pentru a fi aprobata prin hotarare de consiliu local;
• Intocmeste actele administrative pentru incadrarea in munca a asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav, conform legislatiei in vigoare;
• Intocmeste si elibereaza adeverinte solicitate de personalul angajat sau de fostii salariati ai institutiei, referitoare la calitatea de persoana incadrata, salarizare, vechime in munca si vechime in specilitate, aprecieri si calificative obtinute sau dupa caz, recomandari asupra activitatii desfasurate in institutie;
• Intocmeste, lunar, pontajul pentru angajatii Directiei;
• Intocmeste, lunar, statele de personal, statele de plata si situaţia recapitulativa privind plata salariilor pentru angajatii Directiei si asistentii personali;
• Opereaza si gestioneaza in programul de salarizare a Directiei toate datele privind angajatii;
• Realizeaza programarea anuala a concediilor de odihna pentru angajatii Direcției si tine evidenta concediilor de odihna, avand in vedere efectuarea acestora pana la sfarsitul anului;
• Intocmeste situatia retinerilor din salarii pentru a putea efectua viramentele acestora;
• Intocmeste si transmite, lunar, la banci, situatia privind efectuarea platii salariilor pe card;
• Intocmeşte şi depune, lunar, declaraţiile privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate(D112);
• Genereaza si transmite, lunar, formularul M500-raportare personal institutii publice pentru personalul din cadrul D.A.S.;
• Intocmeste, lunar, Prestajul pentru plata drepturilor salariale acordate asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
• Intocmeste si transmite situatiile statistice privind posturile din cadrul institutiei si a drepturilor salariale;
• Elaboreaza, anual, planul de ocupare a functiilor publice pe care il transmite ordonatorului principal de credite pentru a fi aprobat prin hotarare de consiliu local si transmis catre A.N.F.P.;
• Elaboreaza, anual, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici pe care il transmite catre A.N.F.P.;
• Intocmeste, lunar, cererea de finantare pentru asigurarea sumelor necesare drepturilor de personal si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare care Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara;
• Intocmeste, lunar, decontul privind utilizarea sumelor alocate de D.S.P. Hunedoara pentru cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant;
• Intocmeste si transmite, lunar, catre DGASPC, raportul statistic privind fluctuatia asistentilor personali;
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens, stabilita prin dispoziția directorului executiv, la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Soluţionează, în termenul prevăzut de lege, corespondenţa repartizată;
• Colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, pentru indelinirea atributiilor;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori, indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de Asistență Socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Compartimentul resurse umane

 

Haulica Cristina - consilier asistent

Murar Paula Viorela - consilier superior

Poenar Ramona Cristina - consilier juridic superior

 

Tel./fax:0254/218030

e-mail: dasdeva@primariadeva.ro

 

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice