Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala

Exportă PDF - Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala Tipăreşte pagina - Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala Trimite unui prieten - Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala

publicat de Administrator in Vineri , 5 Noiembrie 2010, 12:36

Atribuţii:

• Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială pentru toate categoriile de beneficiari (familii, copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, precum şi alte persoane aflate in nevoie sociala);
• Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor, solutionarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie social, in vederea punerii in plata ;
• Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
• Intocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat / bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
• Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
• Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
• Implementarea prevederilor legale privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate prin procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;
• Efectuarea și întocmirea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu" ;
• Consilierea familiei privitor la dreptul la educație pentru toți copiii, importanța și prioritatea educației incluzive și serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării școlare și profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unități antepreșcolare de educație timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau fără orientare școlară de către COSP;
• Consilierea familiei privitor la importanța abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia și posibilitatea de a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor și intervențiilor, ca parte a demersurilor efectuate in vederea orientării școlare și profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea părinților/reprezentantului legal;
• Consilierea familiei privitor la actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea școlară și profesională de către COSP, traseul și procedurile de obținere a acestor acte.
• Intocmește evaluarea socială care presupune analiza, cu precădere, a contextului familial, a calității mediului de dezvoltare a copilului - locuință, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securității fizice și psihice, inclusiv a factorilor de mediu ca bariere și facilitatori, precum și a factorilor personali.
• Întocmirea rapoartelor de monitorizare tutelă, potrivit Procedurii de stabilire și plată a alocației de plasament;
• Acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului;
• Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
• Elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
• Identificarea şi evaluare situaţiilor care impun acordarea de beneficii şi/sau servicii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
• Asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra beneficiilor/serviciilor sociale disponibile pe plan local;
• Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea beneficiilor şi/sau serviciilor şi le acordă, în condiţiile legii;
• Vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, întocmind in acest sens anchete sociale sau rapoarte de monitorizare;
• Evaluarea situatiei copilului si a familiei acestuia prin efectuarea anchetei sociale si intocmirea planului de servicii acolo unde situatia o impune.
• Acordarea serviciilor sociale existente la nivel local si a beneficiilor sociale prevazute de lege destinate mentinerii copilului in familie, cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor, consilierea, medierea acestora, in baza unui plan de servicii.
• Transmiterea catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Hunedoara a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului, numai daca, dupa acordarea serviciilor prevazute in planul de servicii, se constata ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila;
• Urmăreste evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
• Realizeaza demersurile necesare pentru stabilirea identitatii copilului abandonat conform prevederilor legale;
• Duce la indeplinire atributiile stabilite prin legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precum si prin alte acte normative, pentru direcțiile de asistenta sociala de la nivel local;
• Evidenta copiilor a caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;
• Consilierea și informarea parintilor cu copii asupra riscurilor asumate prin plecarea lor la munca in strainatate precum si cu privire la obligatiile ce le revin in situatia in care intentioneaza sa plece in străinatate;
• Consilierea si informarea persoanelor desemnate sa intretina copilul cu privire la raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului pe o perioada de 6 luni.
• Monitorizarea modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate;
• Realizarea demersurilor prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului in situaţia copilului găsit în familie sau într-un loc public, precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost înregistrată;
• Intocmirea documentatiei necesara acordarii prestatiilor financiare exceptionale in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
• In cazul parintilor divortati monitorizeaza respectarea programului stabilit de instanta sau convenit de parinti in cazul in care parintele la care copilul locuieste impiedica sau afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt parinte;
• Colaboreaza cu institutiile publice care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale (Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Hunedoara, Agentia judeteana pentru plati si inspectie sociala Hunedoara, Agentia judeteana de ocupare a fortei de munca Hunedoara, altele)
• Colaboreazacu ONG -urile de la nivel local care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale(Fundatia "Sfantul Francisc", Fundatia Mara, Crucea Rosie, Episcopia Ortodoxa a Devei si Hunedoarei, etc.)
• Participa, impreuna cu structura cu atributii in acest sens stabilita prin dispoziția directorului executiv la proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea, monitorizarea, si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern conform prevederilor legale in vigoare;
• Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor;
• Fundamentează proiectele de dispoziții ale directorului executiv, proiectele de dispozitii ale primarului precum și proiectele hotărârilor pe care Direcția le supune spre aprobare Consiliului Local Deva, în domeniul său de activitate ;
• Compartimentul îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale Primarului sau orice alte sarcini incredintate de sefii ierarhici superiori indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora;

Înapoi la Servicii / birouri - Direcţia de Asistenţă Socială

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice