Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Trimite unui prieten

Informaţii generale despre actul de identitate

Exportă PDF - Informaţii generale despre actul de identitate Tipăreşte pagina - Informaţii generale despre actul de identitate Trimite unui prieten - Informaţii generale despre actul de identitate

Informaţii generale despre actul de identitate

În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate.

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

  • Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

 -    4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 

 -    7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 

 -  10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

 -   permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an de zile.

Actele se depun la serviciul de evidenţa persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

- Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

- Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

- Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

  • Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente - click *** aici ***:

a)  Acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare
b)  Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la litera a)
    * Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c)   Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr.14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali

d)   Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

IMPORTANT PENTRU LOCUITORII DIN COMUNELE ARONDATE !!!!

Locuitorii comunelor Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş trebuie să prezinte adeverință pe rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii și numărul la care figurează imobilul în care locuiesc.


Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 

- daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii(exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);

- în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

- în cazul deteriorării actului de identitate;

- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- în cazul schimbării sexului;

- în cazul anulării actului de identitate;

- în cazul atribuirii unui nou CNP;

- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

        În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

        În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. 

         Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

 

Atragem atenţia cetăţenilor  să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 

<<< Inapoi

Servicii online

Consultă datorii online

Consulta online taxele și impozitele locale   (accesează cu Internet Explorer)   sau contactati-ne la adresa informatica@primariadeva.ro.       
 

Programare on-line casatorii

PROGRAMARE on-line transcriere acte de stare civilă

PROGRAMARE on-line - cartea de identitate

Cereri şi formulare tip

Aici găsești formularele de care ai nevoie

Rezultate sondaje de opinie

Rezultate sondaje de opinie efectuate de către Primăria Deva.

Centrul National de Informare si Promovare Turistica a Municipiului Deva

Transmitere LIVE sedinte de consiliu

Autorizaţii tonaj

Internet gratuit in zone publice

Deva24 SESIZARI

Sesizari

.