Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

CONCURS pentru ocuparea a două posturi funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Exportă PDF - CONCURS pentru ocuparea a două posturi funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva Tipăreşte pagina - CONCURS pentru ocuparea a două posturi funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva Trimite unui prieten - CONCURS pentru ocuparea a două posturi funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Joi , 1 Iulie 2021, 11:22

COMUNICAT

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva :

           - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control;

           - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice al Direcției impozite și taxe locale;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

-       02.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-       Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

 

Condiții  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

              - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

              - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

              - are capacitate deplină de exerciţiu;

              - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

            - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

            - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

            - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

            - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

            - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

         - competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii - nivel de bază ;

-  minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

         - competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii - nivel de bază ;

-  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

          În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

         a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

         b) curriculum vitae, modelul comun european;

         c) copia actului de identitate;

         d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

        e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

       f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

        g) cazierul judiciar;

        h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

       Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

       Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

    Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

     Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

     Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

      Dosarele de înscriere se depun în perioada 1 - 20 iulie 2021 la "Serviciul resurse  umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                       Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                       telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                                       e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

BIBLIOGRAFIE

stabilită la concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control și Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice

 

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control

1. Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019 ;

* PARTEA VI - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice - Titlul I - Dispozitii generale, Titlul II - Statutul functionarilor publici ;

3. Ordonanta nr. 137 / 2000, republicată, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, cu modificările și completările ulterioare ;

4. Legea nr. 202 / 2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati - MONITORUL OFICIAL nr. 326 / 2013, cu modificările și completările ulterioare ;

5. Legea nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei -  Monitorul Oficial nr. 279 / 2003, cu modificările și completările ulterioare;

* Cartea I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, Titlul IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice, *Capitolul II - Conflictul de interese -  Secţiunea 1 - Definiţie şi principii

                                      - Secţiunea a 4- a Conflictul de interese privind funcţionarii publici

* Capitolul III - Incompatibilităţi - Secţiunea 1 - Dispoziţii generale

                                       - Secţiunea a 5 - a Incompatibilităţi privind funcţionarii publici

* Capitolul VI - Dispoziţii comune

6. Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - MONITORUL OFICIAL nr. 387 / 2018 ;

* Codul contolului intern al entităţilor publice

Standardul 1- Etica şi integritatea

Standardul 2- Atribuţii, funcţii, sarcini

Standardul 4- Structura organizatorică

Standardul 5- Obiective

Standardul 6- Planificarea

Standardul 7- Monitorizarea performanţelor

Standardul 8- Managementul riscului

Standardul 9- Proceduri

Standardul 10- Supravegherea

Standardul 11- Continuitatea activităţii

Standardul 12- Informarea şi comunicarea

Standardul 13- Gestionarea documentelor

Standardul 14- Raportarea contabilă şi financiară

Standardul 15- Evaluarea sistemului de control intern managerial

Standardul 16- Auditul intern

7. Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale - Monitorul Oficial nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;

* Capitolul I - Dispoziţii generale

* Capitolul II - Principii, reguli şi responsabilităţi - Secţiunea 1 - Principii şi reguli bugetare

                                    - Secţiunea a 2-a - Alte principii

                                    - Secţiunea a 3-a - Competente şi responsabilităţi în procesul bugetar

* Capitolul III - Procesul bugetar - Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiţii publice locale

8. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Monitorul Oficial nr. 663 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare ;

* Capitolul I - Dispoziţii generale

* Capitolul II - Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public - Secţiunea 1

Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

9. Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Monitorul Oficial nr. 492 / 2017, cu modificarile si completarile ulterioare ;

* Capitolul I - Dispoziţii generale - Secţiunea a 3-a Definiţii

* Capitolul II - Salarizarea - Secţiunea 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar

                                            - Secţiunea a 2-a Alte drepturi salariale

                                            -  Secţiunea a 3-a Sporuri

 

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice

1. Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019 ;

* PARTEA VI - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice - Titlul I - Dispozitii generale,                                      Titlul II - Statutul functionarilor publici ;;

3. Ordonanta nr. 137 / 2000, republicată, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, cu modificările și completările ulterioare ;

4. Legea nr. 202 / 2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati - MONITORUL OFICIAL nr. 326 / 2013, cu modificările și completările ulterioare ;

5.Legea nr. 227 / 2015, privind Codul fiscal - MONITORUL OFICIAL nr. 688 / 2015, cu modificările și completările ulterioare,

* TITLUL IX - Impozite şi taxe locale - Capitolul I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII

6.Legea nr. 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscala - MONITORUL OFICIAL nr. 547 / 2015, cu modificările și completările ulterioare,

* TITLUL I - Dispoziţii generale

* TITLUL II - Raportul juridic fiscal

* TITLUL III - Dispoziţii procedurale generale - Capitolul II - Competenţa organului fiscal local

- Capitolul III - Alte dispoziţii privind competenţa

- Capitolul IV - Actele emise de organele fiscale

  - Capitolul V - Administrarea şi aprecierea      probelor

- Capitolul VI - Termene            

- Capitolul VII - Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori şi identificarea acestora în mediul electronic

* TITLUL V - Stabilirea creanţelor fiscale

* TITLUL VI - Controlul fiscal - Capitolul I - Inspecţia fiscală

                           - Capitolul V - Verificarea documentară

* TITLUL VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015, privind Codul fiscal - MONITORUL OFICIAL nr. 22 / 2016, cu modificările și completările ulterioare,

* TITLUL IX - Impozite şi taxe locale - Capitolul I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII   

 

TEMATICA

stabilită la concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control și Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice

 

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sanctionarea formelor de discriminare,

-  reglementări privind funcția publică,

- reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex,

- reglementări privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor,

- reglementări privind contolul intern al entităţilor publice,

- reglementări privind principiile și regulile bugetare, responsabilităţi în procesul bugetar şi  investiţiile publice locale,

- reglementări privind accesul la informaţiile de interes public,

- reglementări privind stabilirea salariilor de bază, sporurilor și altor drepturi salariale,

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sanctionarea formelor de discriminare,

-  reglementări privind funcția publică,

- reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex,

- reglementări privind impozitele şi taxele locale,

- reglementări privind raportul juridic fiscal, dispoziţii procedurale generale, stabilirea creanţelor fiscale, controlul fiscal și soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale,

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control

1. desfășoară activități de verificare, control și monitorizare la instituțiile și serviciile publice de interes local, precum și la societățile comerciale de interes local, cu excepția activităților de control derulate în cadrul echipelor de proiect;

2.  verifică modul de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziție publică de bunuri, servicii și   lucrări;

3. soluționează reclamațiile și scrisorile având ca obiect activitatea structurilor constituite la nivelul aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și a societăților comerciale de interes local repartizate de către primar; se deplasează în teren verificând veridicitatea afirmațiilor și propune măsurile ce se impun;

4. exercită controlul singur sau cu alte persoane din serviciu și/sau în colaborare cu alte persoane specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și a societăților comerciale de interes local;

5. asigură elaborarea proiectului planului anual de control care urmează a fi aprobat de primar;

6. participă la elaborarea și actualizarea documentelor utilizate în activitatea de control;

7. verifică respectarea prevederilor legale în materia obiectului de activitate a entității controlate, respectarea prevederilor, metodologiilor, metodelor și tehnicilor adecvate pentru fundamentarea deciziilor luate;

8. verifică modul cum sunt utilizate resursele financiare, materiale și umane pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite;

9. participă la verificare sistemului contabil, a modului de organizare a evidenței contabile, a modului de organizare a evidenței tehnico - operative, a modului de gestionare a bunurilor și aprovizionarea tehnico - materială (documente justificative);

10. în activitatea pe care o desfășoară întocmește rapoarte de control, procese verbale de control, note de constatare sau alte documente pe care le înaintează primarului;

11. urmărește măsurile luate de către aceste instituții și servicii publice/societăți comerciale, ca urmare a controlului efectuat;

12. efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități desfășurate de instituții sau servicii publice  de interes local/societăți comerciale de interes local sau de structurile constituite la nivelul aparatului de specialitate, pentru a informa primarul asupra unor aspecte, situații, etc;

13. prin activitatea sa în cadrul instituției contribuie la colectarea de venituri la bugetul local și de asemenea contribuie la administrarea și gestionare creanțelor fiscale local conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală actualizată cu modificările și completările ulterioare;

14. prezintă propuneri pentru dotarea și buna desfășurare a activității biroului și asigură păstrarea și arhivarea documentelor pe care le administrează;

15. colaborează cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea obținerii de informații necesare desfășurării activității și asigură reprezentarea instituției în fața acestora;

16. inițiază și întocmește proiecte de acte administrative ce urmează a fi dezbătute și aprobate în şedinţele comisiilor de specialitate, în plenul consiliului local sau de către primar;

17. verifică sesizările adresate primarului în care soluționarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate, după caz;

18. verifică și soluționează alte lucrări repartizate de către primar;

19. studiază legislația în vigoare și materialele de specialitate;

20. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de şeful de serviciu;

21. se ocupă de programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

22. participă, împreună cu structura cu atribuţii în acest sens stabilită prin dispoziția primarului, la monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial potrivit ORDINULUI secretariatului general al Guvernului nr. 600/ 2018,     pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control   intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

23. implementează la nivelul Primăriei municipiului Deva, precum și la nivelul instituțiilor și serviciilor de interes local, a Strategiei Naționale Anticorupție  (SNA);

24. cooperează cu Secretariatul tehnic al SNA și transmite rapoarte de progres periodic, inclusiv raportul semestrial de autoevaluare privind utilizarea măsurilor de prevenire a corupției;

 

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului constatare persoane fizice

1. Constata si stabileste impozitele pe mijloacele de transport, datorate de persoane fizice care detin in proprietate mijloace de transport;

2. Intocmeste referate de scadere, debitare, restituire si compensare pe care le semneaza si le preda spre aprobare sefilor ierarhici,dupa care le transmite serviciul contabilitate si/sau operatorilor de rol, obtinand semnatura de operare a acestora;

3.Actele mentionate mai sus se intocmesc in termen de 10 zile de la data cand exista o solicitare in acest sens;

4. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili respectand legislatia in vigoare in acest sens;

5. Preda contribuabililor sau registraturii documentele de impunere si/sau diferite adrese privind impozitele si taxele locale, urmarind semnaturile de primire sau de expediere a documentelor respective;

6.Inregistreaza, gestioneaza si pastreaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil;

7.Verifica periodic persoanele fizice aflate in evidentele fiscale, detinatoare de mijloace de transport;

8.Verifica realitatea declaratiilor de impunere, a modificarilor intervenite, inregistrand dupa caz, diferentele fata de impunerile initiale;

9.Aplica sanctiunile prevazute de actele normative contribuabililor care incalca legislatia si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate;

10.Urmareste operarea la zi a modificarilor survenite pe parcursul anului fiscal;

11.Analizeaza si cerceteaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor si face propuneri pentru solutionarea acestora, in cadrul reglementarilor legale;

12.Face propuneri la cererile privind: acordarea de amanare,esalonare,reduceri,scutiri de impozite sit axe, majorari de intarziere, si restituiri pentru sumele achitate in plus;

13.Verifica si face propuneri despre modul de solutionare a obiectiunilor si sesizarilor facute de contribuabili pe linia taxelor si impozitelor;

14.Asigura inmanarea la timp a declaratiilor de impunere;

15.Raporteaza la termenele stabilite in cadrul perioadei de impunere debitele constatate;

16. Asigura programul de lucru cu publicul (schimbul 2) conform graficului lunar.

17.Rezolvă corespondenţa repartizată pentru compartiment.

18.Tine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor depuse de contribuabuli la compartiment şi urmăreşte  rezolvarea corectă şi la timp a acestora.

19.Intocmeste raspunsurile la cererile executorilor judecatoresti si a altor institutii privind patrimoniul persoanelor fizice.

20.Raspunde la solicitarile instantei in ceea ce priveste bunurile mobile ale persoanelor fizice.

21.Păstrează secretul fiscal așa cum este definit de Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceedură fiscală și respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

22. Duce la indeplinire Hotararile Consiliului Local in sensul impozitelor si taxelor locale;

23. Efectueaza alte controale dispuse de Primarul Municipiului Deva in ceea ce priveste modul de utilizare a fondurilor publice alocate de la bugetul local, precum si modul de colectare si utilizare a fondurilor proprii realizate de institutiile publice si institutiile finantate  de la bugetul local;

24. Respectă în propria activitate normele din domeniul securității și sănătății în muncă stipulate de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, a normelor P.S.I. stipulate de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și prevederile Regulamentului Intern și al Regulamentului de organizare și funcționare al instituției;

25.Se supune prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

26.Respectă în propria activitate cerințele Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

27. Indeplineste orice alte atributii repartizate de directorul executiv.

28. Preia atributiile unui consilier din cadrul compartimentului pe perioada absentei acestuia, in functie de necesitate si/sau la solicitarea sefului ierarhic superior.

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI