Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice

publicat de Birou Personal in Vineri , 2 Iulie 2021, 10:32

COMUNICAT

            Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 03.08.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Condiții  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;


- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 7 ani ;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii, nivel de bază,

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;


h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 2 - 21 iulie 2021 la "Serviciul resurse  umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Stoica Mariș Adriana, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                       Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                       telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                       e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro


Bibliografia :

1. Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019 ;

* PARTEA VI - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice - Titlul I - Dispozitii generale, Titlul II - Statutul functionarilor publici ;2019;

3. Ordonanta nr. 137 / 2000, republicată, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, cu modificările și completările ulterioare ;

4. Legea nr. 202 / 2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati - MONITORUL OFICIAL nr. 326 / 2013, cu modificările și completările ulterioare ;

5. Legea nr. 51 / 2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice -  Monitorul Oficial nr. 121 / 2013, cu modificările și completările ulterioare;

* Capitolul II - Autorităţi şi competenţe

* Capitolul III - Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice

*  Capitolul IV - Operatori şi utilizatori

6. Legea  nr. 230 / 2006 a serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare;

-  Monitorul Oficial nr. 517 / 2006,

* Capitolul III - Organizarea şi functionarea serviciului de iluminat public

7. Ordin ANRSC nr. 86 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public

- Monitorul Oficial nr. 320 / 2007

* Capitolul II - Desfăşurarea serviciului de iluminat public

* Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public

* Capitolul IV - Indicatori de performanţă

8. Ordin ANRSC nr. 87 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini- cadru al serviciului de iluminat public

- Monitorul Oficial nr. 320 / 2007

* Capitolul I - Obiectul caietului de sarcini

* Capitolul II - Cerinţe organizatorice minimale

* Capitolul III - Sistemul de iluminat public


 Tematica:

- reglementări privind funcția publică,

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și sanctionarea formelor de discriminare,

- reglementări privind măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex,

- reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, operatori și utilizatori, autoritati si competente,

- reglementări privind serviciul de iluminat public.

 

Atribuţiile postului:

1.Urmăreşte şi verifică modul de realizare a contractului de concesionare a serviciului de iluminat

public şi aplică prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificările şi

completările ulterioare;

2.Urmăreşte şi verifică modul de realizare a reabilitării, întreţinerii iluminatului public;

3.Urmăreşte şi verifică consumul de energie electrică a iluminatului public;

4.Obţine   avizele,   autorizaţiile  necesare   pentru   derularea  investiţiilor  în   ceea   ce   priveşte

alimentarea cu energie electrică;

5.Verifică, vizează şi semnează situaţiile de lucrări şi facturile aferente atribuţiilor postului;

6.Rezolvă reclamaţiile şi sesizările ce-i sunt repartizate;

7.Răspunde de corectitudinea, calitatea şi legalitatea lucrărilor, documentelor sau materialelor elaborate, cu respectarea termenului legal de răspuns la cererile şi petiţiile înaintate Primăriei sau Consiliului Local, care intră în competenţa serviciului;

8.Prin acordarea vizei de "bun de plată" răspunde pentru realitatea faptelor şi exactitatea sumei datotrate;

9.Ţine evidenţa pe calculator a documentelor repartizate serviciului, urmăreşte circuitul acestora prin utilizarea programului de gestionare a actelor-CIC;


10.Efectuează operaţiunea de arhivare a documentelor din cadrul serviciului pentru anul precedent;

11.Rezolvă zilnic corespondenţa repartizată şi celelalte sarcini primite de la şeful de serviciu;

12. Respectă programul de lucru;

13.Indeplineşte orice alte atribuţii repartizate de Primar, Viceprimar, Director Executiv, Director Adjunct, Şef Serviciu;

14.Răspunde de numerele de înregistrare trecute pe toate actele, întocmite şi semnate, specifice activităţii serviciului. Numerele de înregistrare de pe documentele emise vor fi aceleaşi cu numerele care au fost alocate la înregistrarea documentelor de către Compartimentul de Informare al Cetăţenilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva;

15.Asigură elaborarea documentelor pentru şedinţele consiliului local al municipiului Deva şi Primăriei, ce privesc activităţile de care răspunde;

16.Asigura distribuirea tichetelor gratuite de transport persoanelor cu drept de gratuitati, in conformitate cu legislatia in vigoare si hotarari ale consiliului local in vigoare privind reglementarea activitatii transportului local in comun pe raza Municipiului Deva si a satelor apartinatoare;

17.Indeplineste atributii privind administrarea si gestionarea creantelor fiscale locale conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si faptul ca prin activitatea sa sustine si contribuie la colectarea de venituri la bugetul local;

 

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI