Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice de executie de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului administrare unitati de invatamant

publicat de Birou Personal in Vineri , 11 Iunie 2021, 12:47

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului administrare unități de învățământ al Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 12 iulie 2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

- Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

 

CondiŢii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

 - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Condiţii specifice de participare la concurs:

 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel de bază, dovedite pe bază de documente emise în condițiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 1 an;

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 


Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

 

Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 11 - 30 iunie 2021 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Petricele Bianca, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                         Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4

                                         telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                         e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 


Bibliografie:

 

1. Constituția României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

* PARTEA I - Dispozitii generale

* PARTEA III - Administratia publica locala, Titlul I - Dispozitii generale si Titlul V - Autoritatile administratiei publice locale - Capitol IV - Primarul

* PARTEA VI - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice - Titlul I - Dispozitii generale, Titlul II - Statutul functionarilor publici ;

* PARTEA VII - Răspunderea administrativă ; 2019;

3. Ordonanta nr. 137 / 2000, republicata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare/ 2014;

4. Legea nr. 202 / 2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale -  Monitorul Oficial nr. 18 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

* Titlul I - Dispoziții generale

* Titlul II - Învățământul preuniversitar

Cap. I - Dispoziții generale

Cap. II - Structura sistemului național de învățământ preuniversitar

Cap. III - Rețeaua școlară

Cap. IV - Curriculumul învățământului preuniversitar

Cap. V - Evaluarea rezultatelor învățării

Cap.VI - Resurse umană

Cap. VII - Conducerea sistemului și a unităților de învățământ

Cap. VIII - Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar

* Titlul IV - Statutul personalului didactic

Cap. I - Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar


6. Ordinul nr. 5576 / 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat - Monitorul Oficial nr. 768 / 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

* Anexa 1 - Criterii generale

Cap. I - Dispoziții generale

Cap. II - Criterii generale de acordare a burselor

Cap. III - Dispoziții finale

Tematica:

- reglementări privind funcția publică,

- reglementări privind administrația publică,

- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare,

- reglementări privind învațământul preuniversitar, respectiv rețeaua sistemului național de învățământ preuniversitar, rețeaua școlară, curriculumul, evaluarea rezultatelor învățării, resursa umană, conducerea sistemului și a unităților de învățământ, finanțarea și statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar,

- reglementări privind criteriile de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.


Atributiile postului:

 

1. Asigura activitatea de administrare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Deva.    

2. Pastreaza legătura cu unitățile de învățământ preuniversitar și comunică la cerere Consiliului local, primarului și serviciilor de specialitate problemele cu care se confrunta acestea;

3. Întocmeste rapoarte privind respectarea legislației din domeniu; 

4. Preia, înregistrează și propune soluții la cererile și sesizarile primite;

5. Asigura evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor activității Compartimentului Administrare Unități Învățământ;

6. Asigura realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărârile Consiliului Local al municipiului Deva sau prin dispozițile Primarului Municipiului Deva privind administrarea învățământului preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Deva;

7. Colaboreaza cu Inspectoratul Școlar Județean pentru o cât mai judicioasă structurare a unităților de învățământ, cu luarea în considerare a prevederilor Legii 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a perspectivelor de dezvoltare economico-socială a municipiului Deva;                                                                   

8. Colaboreaza în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu celelalte compartimente din aparatul de speciali­tate al Primarului municipiului Deva, precum și cu instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva;

9. Raportează șefului ierarhic superior problemele constatate și propune soluții de rezolvare a acestora;                                                            

10. Oferă informații de specialitate;  

11.  Alte atribuții specifice Biroului Administrare Unități Învățământ, conform legii.  

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI