Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant, în regim contractual, de Șef serviciu al “Clubului Sportiv Municipal Deva”, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva

Exportă PDF - CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant, în regim contractual, de Șef serviciu al “Clubului Sportiv Municipal Deva”, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva Tipăreşte pagina - CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant, în regim contractual, de Șef serviciu al “Clubului Sportiv Municipal Deva”, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva Trimite unui prieten - CONCURS pentru ocuparea postului de conducere vacant, în regim contractual, de Șef serviciu al “Clubului Sportiv Municipal Deva”, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva

publicat de Birou Personal in Vineri , 14 Ianuarie 2022, 12:36

Vă facem cunoscut că în data de 8 februarie 2022, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfășura proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, în regim contractual, de Șef serviciu al "Clubului Sportiv Municipal Deva", serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva.

Condiţii generale de participare la concurs:
Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:
Poate candida la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință "științe economice" ;
• vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 4 ani ;
Candidații pentru această funcție vor elabora și depune un proiect de management privind asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Clubului Sportiv Municipal Deva, proiect care va fi depus odată cu dosarul de concurs .

Actele necesare pentru participarea la concurs :
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului Deva;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) proiectul de management întocmit potrivit caietului de obiective.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 17 - 31 ianuarie 2022 (inclusiv) la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva - secretar al comisiei de concurs - Brezan Claudiu - Consilier Serviciul resurse umane.
Informaţii suplimentare la telefon: 0254 / 218579 sau 0254 / 213435, int.118 - Serviciul resurse umane.

Calendarul desfăşurării concursului :
a. Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în perioda 1 - 2 februarie 2022.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii la sediul precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. a, respectiv în data de 3 februarie 2022.
b. Proba scrisă se va desfăşura în data 8 februarie 2022, ora 10,00.
Comunicarea rezultatelor probei scrise se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise, respectiv cel târziu în data de 9 februarie 2022.
c. Interviul se va desfăşura într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primariei municipiului Deva și va cuprinde următoarele etape:
- întrebări adresate candidatului conform planului de interviu - probă cu o pondere de 50% din nota finală a interviului;
- susţinerea proiectului de management - probă cu o pondere de 50% din nota finală a interviului.
Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul serviciului precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
d. Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei municipiului Deva şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu (dacă este cazul), prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
Bibliografia stabilită este anexată prezentului comunicat .
Informaţii suplimentare la telefon : 0254 / 218579 sau 0254 / 213435, int.118 - Serviciul resurse umane.


BIBLIOGRAFIE
stabilită la concursul pentru ocuparea postului de conducere în regim contractual de
Șef serviciu al instituției publice "Club Sportiv Municipal Deva",
serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva

 

1. Legea nr. 53 / 2003 - Codul muncii, (**republicat**), cu modificările și completările ulterioare - Titlul II, Capitol I, II si III, Titlul III, Capitol I - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011
2. Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă - MONITORUL OFICIAL nr. 646 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare
3. Hotararea nr. 1.425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 - MONITORUL OFICIAL nr. 882 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ - PARTEA I, PARTEA III Titlul I si Titlul V - Capitol IV, PARTEA VI Titlul I si III, MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019;
5. Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale - MONITORUL OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - MONITORUL OFICIAL nr. 663 / 2001, cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr. 69 / 2000 a educatiei fizice si sportului - MONITORUL OFICIAL nr. 200 / 2000, cu modificările și completările ulterioare
8. LEGEA nr. 82 / 1991, a contabilităţii, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 454 / 2008, cu modificările și completările ulterioare
9. LEGEA nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 390 / 2016, cu modificările şi completările ulterioare

 

CAIET DE OBIECTIVE

stabilit în vederea întocmirii proiectului de management la concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef serviciu al instituției publice "Club Sportiv Municipal Deva"

 

I. PROIECTUL DE MANAGEMENT

Proiectul va fi întocmit de candidat, limitat la un număr de maxim 25 de pagini ( fără anexe ) redactate cu font Times New Roman mărime 12, distanţă între rânduri de 1,5 spaţii şi va trebui să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei serviciului în perioada 2022- 2024 .

II. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A. Date despre Clubul Sportiv Municipal Deva
- Forma juridică de constituire
- Subordonare
- Obiectul de activitate

B. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Clubului Sportiv Municipal Deva şi propuneri privind evoluţia acestuia în sistemul instituţional existent:
- instituţii / organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi ;
- cunoaşterea activităţii serviciului de către comunitatea beneficiară ;
- acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării / strategii media ;
- reflectarea serviciului în presa de specialitate ;
- beneficiarul ţintă al activităţilor serviciului ;

C. Analiza activităţii Clubului Sportiv Municipal Deva şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia :
- analiza misiunii actuale a serviciului :
- cum este perceput serviciul ;
- factori de succes şi elemente de valorizare socială ;
- aşteptări ale beneficiarilor.
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii ;
- analiza programelor / proiectelor serviciului.

D. Analiza organizării Clubului Sportiv Municipal Deva şi propuneri de reorganizare :
- analiza reglementărilor interne ale serviciului şi ale actelor normative incidente ;
- propuneri privind modificarea reglementărilor interne ;
- funcţionarea serviciului și delegarea responsabilităţilor : propuneri de modificare a limitelor de competenţe în cadrul conducerii serviciului ;
- analiza structurii de personal, propuneri de reorganizare a serviciului ;
- analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului ;
- utilizarea spaţiilor serviciului, propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor : modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după caz.

E. Analiza situaţiei economico-financiare a Clubului Sportiv Municipal Deva:
- principalele surse de finanţare a activităţii ;
- analiza datelor de buget, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie :
- bugetul de venituri ;
- bugetul de cheltuieli ;
• analiza cheltuielilor estimate pentru perioada de referință ( 2022 - 2024 ), comparativ cu cele realizate în anul 2021, completate cu informaţii solicitate / obţinute de la instituţie :
• analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor serviciului ( dacă este cazul ) ;
• analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică serviciului ( dacă este cazul ) ;
• analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale serviciului ( dacă este cazul );
• analiza veniturilor realizate din prestări de servicii oferite în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale/ persoane fizice sau juridice ( dacă este cazul ) ;
• analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
• analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
• analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total.

F. Strategia, programele și planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a Clubului Sportiv Municipal Deva:
- prezentarea unei strategii de management ;
- prezentarea unui plan de acţiune pentru perioada de referinţă ;
- evenimente, activităţi specifice serviciului planificate pentru perioada de referință ;
- programe, proiecte propuse a se implementa ;

G. Previziunea evoluţiei economico-financiare a Clubului Sportiv Municipal Deva, cu o estimare a resurselor financiare necesare a fi alocate de către autoritate :
- previzionarea evoluţiei economico-financiare a serviciului pentru perioada de referinţă corelată cu resursele financiare necesare a fi alocate din bugetul Municipiului Deva ;
- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale serviciului ;
- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase, cu menţionarea surselor vizate ;
- previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru întreaga perioadă de referinţă ;
- proiecţia veniturilor proprii din activitatea de bază specifică serviciului propuse a se realiza .

III. ALTE PRECIZĂRI

Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita Clubului Sportiv Municipal Deva sau Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva informaţii suplimentare necesare elaborării proiectului de management .
Proiectul structurat obligatoriu pe modelul de mai sus trebuie să conţină soluţii manageriale concrete în vederea funcţionării şi dezvoltării serviciului şi va fi depus la secretariatul comisiei de concurs odată cu dosarul de concurs.

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI