Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol și Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Exportă PDF - Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol și Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol și Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - Concurs pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol și Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Miercuri , 10 Martie 2021, 14:25

COMUNICAT

 

            Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea urmatoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva :

- Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol;

-  Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control;

 Concursul se va desfăşura după următorul program:

-12.04.2021, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

-Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008.

Condiții  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului registru agricol:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii - nivel de bază ;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului control:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei dovedite pe bază de documente emise în condiţiile legii - nivel de bază ;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani.

Actele necesare pentru participarea la concurs:

          În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

       Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare .

       Adeverinţa menţionată la lit. e) care are un alt format decât cel prevăzut mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. c) - f) precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la  lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările și completările ulterioare,  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 10 - 29 martie 2021 la "Serviciul resurse  umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                        Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                        telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                                        e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI