Primăria

Date contact

Informatii de interes public - Legea 544 / 2001

Consiliul Local

Informatii de interes public

Timp liber

Înscrieţi-vă la newsletterul primăriei şi veţi fi la curent cu ultimele informaţii publicate de primărie.

Inchide

Trimite unui prieten

CONCURS pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor functii publice specifice de executie vacante de Politisti locali din cadrul Directiei Polilia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

Exportă PDF - CONCURS pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor functii publice specifice de executie vacante de Politisti locali din cadrul Directiei Polilia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Tipăreşte pagina - CONCURS pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor functii publice specifice de executie vacante de Politisti locali din cadrul Directiei Polilia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva Trimite unui prieten - CONCURS pentru ocuparea posturilor corespunzatoare unor functii publice specifice de executie vacante de Politisti locali din cadrul Directiei Polilia Locala a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva

publicat de Birou Personal in Vineri , 2 Aprilie 2021, 8:58

 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea posturilor corespunzătoare unor funcţii publice specifice de execuţie vacante de Politiști Locali din cadrul Direcţiei Poliția Locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, după cum urmează:

      - Polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului disciplină în construcții și afișajul stradal al Serviciului disciplină în construcții, activitate comercială, protecția mediului - 1 post;

      - Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului operatori trafic, supraveghere al Serviciului monitorizare video si trafic - 1 post ;

      - Polițist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ordine și liniște publică al Serviciului ordine și liniște publică - 1 post;

      - Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului ordine și liniște publică al Serviciului ordine și liniște publică - 1 post;

Concursul se va desfăşura după următorul program:

- 4 mai 2021, ora 10,00 - proba suplimentară de testare a competentelor specifice în domeniul tehnologiei informației, care se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Deva, pentru postul de Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului operatori trafic, supraveghere al Serviciului monitorizare video si trafic;

- 5 mai 2021, ora 11,00 - proba suplimentară sportivă eliminatorie - care se va desfășura la Colegiul National Pedagogic Regina Maria Deva - str .  Gheorghe Baritiu nr. 2 -  pentru postrile de Poliţist local, clasa I, grad profesional superior și Polițist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului ordine şi linişte publică al  Serviciului ordine şi linişte publică, paza bunurilor;

- 7 mai 2021, ora 11,00 - proba scrisă ;

Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008 .


 

Conditii  de  participare  la  concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

            - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            - are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            - are capacitate deplină de exerciţiu;

            - este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

            - îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

            - îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

            - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

            - nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

            - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

            - nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


 

Condiţii specifice de participare la concurs

            Pentru postul de Poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului disciplină în construcții și afișajul stradal al  Serviciului disciplină în construcții, activitate comercilă, protecția mediului :

-          Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe inginerești - Domeniul de licență inginerie civilă;

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani ;

 

            Pentru postul de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului operatori trafic-supraveghere al Serviciului monitorizare video și trafic :

-          Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-          Competențe în domeniul tehnologiei informației, nivel de bază-competențe ce vor fi testate prin proba suplimentară de testare a competențelor specific în domeniul tehnologiei informației;

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an ;

Proba suplimentară de testare a competențelor specific în domeniul tehnologiei informației se va desfășura potrivit procedurii aprobate la nivelul Primăriei municipiului Deva

 

Pentru postul de Poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ordine și liniște publică  al Serviciului ordine și liniște publică, paza bunurilor :

-          Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 7 ani ;

-          condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice care va fi testată prin proba suplimentară sportivă eliminatorie pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților ;

 

Pentru postul de Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului ordine și liniște publică  al Serviciului ordine și liniște publică, paza bunurilor :

-          Studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

-          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an ;

-          condiţie fizică adecvată funcţiei publice specifice care va fi testată prin proba suplimentară sportivă eliminatorie pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților ;

 

Procedurile aprobate pentru organizarea și desfășurarea probelor suplimentare sunt afișate pe site-ul instituției în secțiunea CARIERĂ - concursuri / formulare - PROCEDURI PROBE SUPLIMENTARE .


 

Actele necesare pentru participarea la concurs:

În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (1) al H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare pentru participarea la concurs sunt :

a) formularul de înscriere ;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

În completarea actelor enumerate mai sus, candidaţii vor depune la dosar şi un aviz psihologic.

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 D la H.G. nr. 611 / 2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de mail prevazuta in anunt.


            Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 02 - 21 aprilie 2021 la "Serviciul resurse umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Anghe Oana Maria, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                        Primăria municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                        telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.

                                        e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

 

 

 

Înapoi la Carieră

Servicii online

Consultă datorii online


 

Rezervare acte de identitate

Rezervare oficiere căsătorie civilă

Rezervare certificat căsătorie

Rezervare certificate de naştere

Rezervare transcriere acte de stare civilă

Rezervare certificat de deces

Cereri si formulare tip

Sedinte de consiliu

C.N.I.P.T. Deva

Autorizatii tonaj

Deva24 SESIZARI